Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Dag 14 - Zie Jezus en ga meer en meer op Hem lijken

Bijbeltekst(en)

9Bedrieg elkaar niet langer, nu u de oude mens en zijn leefwijze afgelegd hebt 10en de nieuwe mens hebt aangetrokken, die steeds vernieuwd wordt naar het beeld van zijn schepper en zo tot inzicht komt. 11Dan is er geen sprake meer van Grieken of Joden, besnedenen of onbesnedenen, barbaren, Skythen, slaven of vrijen, maar dan is Christus alles in allen.

Kolossenzen 3:9-11NBV21Open in de Bijbel

Door Helene Wuhrer

In 2 Korintiërs 3:18 staat dat de heilige Geest mensen meer en meer naar de luister van de Heer verandert als zij Jezus zien en hun aandacht op Hem gericht houden. Hetzelfde proces is ook in de verzen van vandaag genoemd. Het proces wordt hier alleen andersom beschreven: doordat mensen meer en meer op hun Schepper gaan lijken zullen ze tot inzicht komen.

In het Grieks zijn er verschillende woorden voor begrijpen, kennis, inzicht. Het woord dat hier met ‘inzicht’ wordt vertaald gaat dieper dan feitenkennis: het gaat erom om God te leren kennen en inzicht te krijgen in zijn wezen en handelen. Waar in 2 Korintiërs 3:18 gezegd wordt dat we meer op God gaan lijken als wij naar Hem kijken (Hem dus beter leren kennen) wordt hier gezegd dat we Hem beter leren kennen doordat we meer naar zijn beeld veranderd worden. Beide keren gaat het om een aanhoudend proces. God is en blijft met ons bezig en we mogen meer en meer op Hem gaan lijken.

Elk mens is in het beeld van God geschapen (Gen. 1:26), maar dat beeld is beschadigd doordat ieder mens heeft gezondigd (Rom. 3:23). Wie in Jezus gelooft – en dus ‘in Hem’ is –is een nieuwe schepping (2 Kor. 5:17). Een gevolg daarvan is dat diegene oud gedrag en oude houdingen, die niet bij God passen, aflegt als een stel oude kleren. De mens heeft hier een klein aandeel aan; de oproep om elkaar niet te bedriegen blijft blijkbaar nodig. Het grootste deel is voor Gods rekening. Wat er echt toe doet, is zíjn werk: Hij vernieuwt ons (steeds weer en meer) naar zijn beeld, we mogen meer en meer op Hem gaan lijken. Het begint bij Jezus kennen en in Hem geloven.

Dank God vandaag voor het grote wonder dat je door zijn genade in Jezus een nieuwe schepping bent.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.19.1
Volg ons