Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Dag 12 – Wie van de drie

Bijbeltekst(en)

Een stem uit de hemel

1Zes dagen later nam Jezus Petrus, Jakobus en diens broer Johannes met zich mee een hoge berg op, waar ze alleen waren. 2Voor hun ogen veranderde Hij van gedaante, zijn gezicht straalde als de zon en zijn kleren werden wit als het licht. 3Plotseling verschenen aan hen Mozes en Elia, die met Jezus in gesprek waren. 4Petrus nam het woord en zei tegen Jezus: ‘Heer, het is goed dat wij hier zijn. Als U wilt zal ik hier drie tenten maken, een voor U, een voor Mozes en een voor Elia.’ 5Hij was nog niet uitgesproken of een stralende wolk overdekte hen, en uit de wolk klonk een stem: ‘Dit is mijn geliefde Zoon, in Hem vind Ik vreugde. Luister naar Hem!’ 6Toen de leerlingen dit hoorden, werden ze overvallen door een hevige angst en wierpen ze zich ter aarde. 7Jezus kwam dichterbij, raakte hen aan en zei: ‘Sta op, wees niet bang.’ 8Ze keken op en zagen niemand meer, Jezus was alleen.

Matteüs 17:1-8NBV21Open in de Bijbel

Door Pieter-Jan van der Wolff

Jezus neemt Petrus, Johannes en Jakobus mee de berg op. Daar vindt een bijzondere ontmoeting plaats tussen drie geweldig belangrijke personen: Elia, een van de grootste profeten van het Oude Testament, Mozes, de wetgever, en Jezus die ze hadden leren kennen als wonderdoener. Plotseling wordt de berg overschaduwd door een wolk en klinkt er een stem die zich richt tot de leerlingen: ‘Dit is mijn geliefde Zoon, in Hem vind Ik vreugde. Luister naar Hem!’ Plotseling trekt de wolk weg. De leerlingen kijken op en zien alleen Jezus nog.

In ons leven zijn er vaak meerdere stemmen waar we naar luisteren of die we belangrijk vinden. Stemmen die ons in belangrijke mate hebben gevormd, net als Mozes en Elia dat deden voor het volk Israël. Denk bijvoorbeeld aan je ouders, leraren en wijze vrienden. God de Vader verlangt er echter naar dat we boven alles leren luisteren naar de stem van Jezus. Hoe kun jij vandaag groeien in het luisteren naar zijn stem?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.19.1
Volg ons