Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Toekomst voor Jeruzalem

Bijbeltekst(en)

1Er komt een dag dat de HEER zal ingrijpen, Jeruzalem, dat de buit binnen je muren wordt verdeeld. 2Ik zal alle volken samenbrengen – zegt de HEER – om tegen Jeruzalem ten strijde te trekken. De stad zal worden ingenomen, de huizen zullen worden geplunderd en de vrouwen verkracht. De helft van de inwoners wordt in ballingschap weggevoerd, maar het deel dat overblijft zal niet worden uitgeroeid. 3Daarna zal de HEER uittrekken en de strijd tegen die volken aanbinden, net als weleer. 4Die dag zal Hij zijn voeten op de Olijfberg planten, ten oosten van Jeruzalem. De Olijfberg zal in tweeën splijten: de ene helft glijdt weg naar het noorden en de andere naar het zuiden, zodat er een breed dal ontstaat van oost naar west. 5Jullie zullen wegvluchten, het dal in tussen die twee bergketens dat zich zal uitstrekken tot aan Asel, zoals jullie ook gevlucht zijn bij de aardbeving in de tijd dat koning Uzzia regeerde over Juda. En de HEER, mijn God, zal verschijnen met alle hemelingen. 6Op die dag zal er geen licht zijn; de hemellichamen verliezen hun glans. 7Op die ene dag, die alleen de HEER kent, zal er geen onderscheid zijn tussen dag en nacht. Pas tegen het vallen van de avond zal er weer licht gloren. 8Als die dag aanbreekt, zal er in Jeruzalem helder water ontspringen: de ene helft zal in het oosten in zee uitmonden en de andere helft in het westen, zowel in de zomer als in de winter. 9En de HEER zal koning worden over de hele aarde. Dan zal de HEER de enige God zijn en zijn naam de enige naam. 10Het hele land wordt zo vlak als de Jordaanvallei, van Geba in het noorden tot aan Rimmon in het zuiden. Maar Jeruzalem zal zijn hoogverheven plaats behouden. Van de Benjaminpoort tot aan de oude poort, de Hoekpoort, en van de Chananeltoren tot aan de koninklijke perskuipen 11zal de stad bewoond zijn. Jeruzalem zal weer een veilige woonplaats zijn, want er zal nooit meer vernietiging over worden afgeroepen.

Zacharia 14:1-11NBV21Open in de Bijbel

Op een dag…, zegt Zacharia. Het klinkt zo hoopvol. Maar voordat die dag aanbreekt, zullen er verschrikkelijke dingen gebeuren.
Ook Jezus vertelt (in Matteüs 24) over de vreselijke gebeurtenissen die aan de voltooiing van de wereld voorafgaan.
En toch, zegt Zacharias – en zegt ook Jezus – , mogen we juist dan uitkijken naar die ene dag.
Op die dag zal God verschijnen en wordt Hij koning over de hele aarde. Wanneer die dag zal komen? Dat weet niemand, alleen God (vers 7). Maar wij mogen er ook nu al naar uitkijken.

Wat zou jij vandaag doen, als je wist dat ‘die dag’ morgen zou komen?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.21.8
Volg ons