Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap
Bram Oudenampsen

5/10 - Bidden

Bijbeltekst(en)

5En wanneer jullie bidden, doe dan niet als de huichelaars die graag in de synagoge en op elke straathoek staan te bidden, zodat iedereen hen ziet. Ik verzeker jullie: zij hebben hun loon al ontvangen. 6Maar als jullie bidden, trek je dan terug in je huis, sluit de deur en bid tot je Vader, die in het verborgene is. En jullie Vader, die in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen.

7Bij het bidden moeten jullie niet eindeloos voortprevelen zoals de heidenen, die denken dat ze door hun overvloed aan woorden verhoord zullen worden. 8Doe hen niet na! Jullie Vader weet immers wat jullie nodig hebben, nog vóór jullie het Hem vragen. 9Bid daarom als volgt:

Onze Vader in de hemel,

laat uw naam geheiligd worden,

10laat uw koninkrijk komen,

laat uw wil gedaan worden

op aarde zoals in de hemel.

11Geef ons vandaag het brood

dat wij nodig hebben.

12Vergeef ons onze schulden,

zoals ook wij vergeven

wie ons iets schuldig is.

13En breng ons niet in beproeving,

maar red ons van het kwaad.

[Want aan U behoort het koningschap,

de macht en de majesteit,

in eeuwigheid. Amen.]

14Want als jullie anderen hun misstappen vergeven, zal jullie hemelse Vader ook jullie vergeven. 15Maar als je anderen niet vergeeft, zal jullie Vader jullie je misstappen evenmin vergeven.

Matteüs 6:5-15NBV21Open in de Bijbel

De opdracht om in het verborgene te bidden is best vreemd. Geloof beleefde je in Israël namelijk met elkaar. Stel je even voor hoe het tempelplein in Jeruzalem eruit moet hebben gezien. Allemaal mensen die samen zingen, offers brengen, én samen en met elkaar bidden.
Maar Jezus roept juist op om je terug te trekken in je huis, de deur te sluiten en daar in het verborgene te bidden.
Bij bidden gaat het volgens Jezus om een vertrouwen op een luisterende God die zal voorzien in wat je nodig hebt. Dat roept de vraag op wat dan écht nodig is. En daarmee komen we bij het Onzevader uit: een gebed dat laat zien waar het volgens Jezus ten diepste om draait in het leven.
Het Onzevader bestaat uit twee delen die elkaar spiegelen.

  • Het eerste gedeelte begint met drie beden die gericht zijn op God en de hemel: ‘uw naam’, ‘uw koninkrijk’ en ‘uw wil’.
  • Het tweede gedeelte heeft drie beden gericht op ons en de wereld: ‘ons brood’, ‘onze schulden’ en ‘onze beproeving’.
  • In onder andere vers 10 worden de hemelse en de aardse dimensie met elkaar verbonden: ‘Laat uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel.’

De verbinding en afstemming tussen hemel en aarde is daarmee de kern van het Onzevader. Als je dit gebed uitspreekt, richt je je op Gods nieuwe wereld. Het stelt de verlangens en wil van God centraal. En dat is volgens Jezus waar het bidden om draait.

Jezus zegt dat vergeving een voorwaarde is voor gebed (verzen 14-15). Als je niet bereid bent om een (levens)houding aan te nemen die past bij wat je bidt, dan heeft bidden niet zoveel zin. Wat vind je van die gedachte?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.20
Volg ons