Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Gods woord brengt mensen samen met een doop tot gevolg

Bijbeltekst(en)

Filippus en de Ethiopiër

26Een engel van de Heer zei tegen Filippus: ‘Ga tegen de middag naar de verlaten weg van Jeruzalem naar Gaza.’ 27Filippus deed wat hem gezegd werd en ging naar die weg toe. Net op dat moment was daar een Ethiopiër, een eunuch, een hoge ambtenaar van de kandake, de koningin van Ethiopië, die belast was met het beheer van haar schatkist. Hij was in Jeruzalem geweest om daar God te aanbidden 28en zat nu op de terugweg in zijn reiswagen de profeet Jesaja te lezen. 29De Geest zei tegen Filippus: ‘Ga naar die man daar in de wagen.’ 30Filippus haastte zich naar hem toe en hoorde hem de profeet Jesaja lezen, waarop hij vroeg: ‘Begrijpt u ook wat u leest?’ 31De Ethiopiër antwoordde: ‘Hoe zou dat kunnen als niemand mij uitleg geeft?’ Hij nodigde Filippus uit om in te stappen en bij hem te komen zitten. 32Dit was het schriftgedeelte dat hij las:

‘Als een schaap werd Hij naar de slacht geleid;

als een lam dat stil is bij zijn scheerder

deed Hij zijn mond niet open.

33Hij werd vernederd en Hem werd geen recht gedaan,

wie zal van zijn nakomelingen verhalen?

Want op aarde leeft Hij niet meer.’

34De eunuch vroeg aan Filippus: ‘Kunt u me zeggen over wie de profeet het heeft? Over zichzelf of over een ander?’ 35Daarop begon Filippus met hem te spreken over het evangelie van Jezus, waarbij hij deze schrifttekst als uitgangspunt nam. 36Onderweg kwamen ze bij een plaats waar water was, en de eunuch zei: ‘Kijk, water! Waarom zou ik niet gedoopt kunnen worden?’ 38Hij liet de wagen stilhouden en beiden liepen het water in, zowel Filippus als de eunuch, waarna Filippus hem doopte. 39Toen ze uit het water kwamen, greep de Geest van de Heer Filippus en nam hem mee, en de eunuch zag hem niet meer, maar vervolgde zijn weg vol vreugde. 40Filippus kwam terecht in Azotus; van daar reisde hij verder om in alle steden het evangelie te verkondigen, tot hij in Caesarea aankwam.

Handelingen 8:26-40NBV21Open in de Bijbel

De Ethiopiër, op zijn zoektocht naar het ware geloof, en Filippus, op missie om mensen over Jezus te vertellen: ze vinden elkaar rond de woorden van het Oude Testament. Normaal gesproken zouden ze elkaar nooit ontmoet hebben: een ander volk, een andere sociale klasse, geen enkel raakvlak. Maar de Geest brengt hen samen. En dan vinden ze elkaar in het gezamenlijk lezen van de profetieën. De Ethiopische man omarmt na uitleg van Filippus het geloof in Jezus.

Zonder uitstel komen ze samen tot een radicale stap. Zomaar, in wat water langs de weg, wordt de Ethiopiër gedoopt. De Ethiopiër en Filippus – ze blijven niet lang samen, maar deze intensieve ontmoeting rond het woord van God zorgt ervoor dat ze allebei met vreugde hun levenspad vervolgen.

Heb je wel eens ervaren dat je heel blij werd van samen Bijbellezen? Wanneer was dat, en wat gebeurde er toen?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.16
Volg ons