Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Gods woord brengt mensen samen die niet bij elkaar passen

Bijbeltekst(en)

In Tessalonica en Berea

1Via Amfipolis en Apollonia reisden ze naar Tessalonica, waar de Joden een synagoge hadden. 2Zoals gewoonlijk ging Paulus naar hen toe, en drie sabbatdagen achtereen debatteerde hij met hen. Aan de hand van teksten uit de Schrift 3toonde hij aan dat de messias moest lijden en sterven en daarna uit de dood moest opstaan. ‘Deze messias,’ zo zei hij, ‘is Jezus, die ik u nu verkondig.’ 4Sommigen lieten zich overtuigen en sloten zich aan bij Paulus en Silas, evenals veel Grieken die God vereerden, en een groot aantal vrouwen uit de hogere kringen.

Handelingen 17:1-4NBV21Open in de Bijbel

Als Paulus en Silas aankomen in Tessalonica (het huidige Thessaloniki) zoeken ze eerst de mensen op die sociaal gezien het dichtst bij hen staan: Joodse mensen in de synagoge. Samen bestuderen ze de geschreven teksten. Sommigen vertrekken (vers 5), maar er is ook een groep mensen die blijft. En die is verrassend divers: allerlei Grieken haken aan, en vrouwen uit de hogere kringen van de maatschappij. Taal- en cultuurgrenzen spelen geen rol. Mensen herkennen de broeder of zuster in de niet-logische ander. Zo ontstaat er een nieuwe gemeenschap.

Dat is nog steeds zo. Gods woord verbindt over onze ‘natuurlijke’ grenzen heen. Heb jij wel eens in de Bijbel gelezen en daarover gesproken met iemand van een andere culturele achtergrond? Wat heeft het je opgeleverd?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.18.8
Volg ons