Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Ongezien

Bijbeltekst(en)

Jezus’ gezag betwist

1Toen Hij enkele dagen later terugkwam in Kafarnaüm, werd het bekend dat Hij weer thuis was. 2Er stroomden zo veel mensen toe dat er zelfs voor de deur geen plaats meer was, en Hij verkondigde hun Gods boodschap. 3Er werd ook een verlamde naar Hem toe gebracht, die door vier mensen gedragen werd. 4Omdat ze door de menigte niet bij Jezus konden komen, haalden ze een stuk van het dak weg boven de plaats waar Hij was. En toen ze een opening hadden gemaakt, lieten ze de verlamde op zijn slaapmat naar beneden zakken. 5Toen Jezus hun geloof zag, zei Hij tegen de verlamde: ‘Mijn kind, uw zonden zijn u vergeven.’

6Er zaten ook een paar schriftgeleerden tussen de mensen, en die dachten bij zichzelf: 7Hoe durft Hij dat te zeggen? Hij slaat godslasterlijke taal uit! Wie kan zonden vergeven dan God alleen? 8Jezus wist meteen wat ze dachten en dus zei Hij: ‘Waarom denkt u zoiets? 9Wat is gemakkelijker, tegen een verlamde zeggen: “Uw zonden zijn u vergeven” of: “Sta op, pak uw mat en loop”? 10Ik zal u laten zien dat de Mensenzoon volmacht heeft om op aarde zonden te vergeven.’ Toen zei Hij tegen de verlamde: 11‘Ik zeg u, sta op, pak uw mat en ga naar huis.’ 12Meteen stond hij op, pakte zijn mat en ging weg. Alle mensen zagen het; ze stonden versteld en loofden God. ‘Zoiets hebben we nog nooit gezien,’ zeiden ze.

Marcus 2:1-12NBV21Open in de Bijbel

‘Zoiets hebben we nog nooit gezien,’ zeiden ze. Marcus 2:12b

Wat Jezus in deze perikoop doet, is ongezien. De mensen staan versteld en loven God. Ze kijken naar Jezus met andere, nieuwe ogen. Anders dan de vier vrienden zijn zij (nog) niet vol geloof naar Jezus toe gekomen.

De genezing lijkt op het eerste zicht wel specialer en spectaculairder dan de vergeving van de zonden. Als Jezus zonder boodschap van vergeving was rondgetrokken en wonderen had verricht, dan had Hem dat ongetwijfeld veel volgelingen opgeleverd. Het geloof in Jezus voegt echter een extra dimensie toe aan de genezing van ziekten: Jezus laat aan de verlamde en zijn vrienden zien en horen dat zijn komst naar deze wereld alles te maken heeft met vergeving en een nieuw begin. En dat vraagt om een schone lei.

‘Nog nooit gezien’ heeft in dit verhaal nog een tweede betekenis: de mensen hebben dankzij Jezus’ optreden nu ook oog voor de lamme die voorheen ongezien was en aan de rand van de maatschappij stond. Misschien werd hij wel opgemerkt, maar niemand leek zich echt om hem te bekommeren, behalve zijn vier dragers.

In die zin is het verhaal ook een oproep om echt rondom ons te kijken en oog te hebben voor wie niet gezien wordt. Ieder mens wil ergens bij horen en deel uitmaken van een geheel. Ieder mens wil bij naam genoemd worden. Als we te veel met onszelf of met regels en wetten bezig zijn, verliezen we de ander uit het oog.

De weken voor Pasen kunnen ook een periode zijn om na te denken over dingen in ons leven die om een nieuw begin vragen. Hoe is dat voor jou?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.18.8
Volg ons