Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Een groot profeet?

Bijbeltekst(en)

11Niet lang daarna ging Jezus naar een stad die Naïn heet, en zijn leerlingen en een grote menigte gingen met Hem mee. 12Toen Hij de poort van de stad naderde, werd er net een dode naar buiten gedragen, de enige zoon van een vrouw die ook al weduwe was. Een groot aantal mensen vergezelde haar. 13Toen de Heer haar zag, kreeg Hij medelijden met haar en zei: ‘Weeklaag niet meer.’ 14Hij kwam dichterbij, raakte de lijkbaar aan – de dragers bleven stilstaan – en zei: ‘Jongeman, Ik zeg je: sta op!’ 15De dode richtte zich op en begon te spreken, en Jezus gaf hem terug aan zijn moeder. 16Allen werden vervuld van ontzag en loofden God met de woorden: ‘Een groot profeet is onder ons opgestaan,’ en: ‘God heeft zich over zijn volk ontfermd!’ 17Het nieuws over Hem verspreidde zich in heel Judea en in de wijde omtrek.

Lucas 7:11-17NBV21Open in de Bijbel

‘God heeft zich over zijn volk ontfermd!’ Lucas 7:16b

De mensen in Naïn prijzen God. Hij heeft het leven teruggegeven aan de jongen. Reden genoeg om Hem te loven.

Maar hoe zit het met de andere moeders die hun kind hebben verloren? En de andere weduwen? Kunnen die ook meezingen?

De daden die Jezus doet, zijn geweldig, maar ze zijn incidenteel. Ze veranderen de wereld niet. De jongen van Naïn is allang weer dood. Net als zoveel jongens en meisjes. Als Jezus niet meer doet dan de opwekking van deze jongen en nog een paar anderen, wat is Hij dan? Een groot profeet, zeggen de mensen. Inderdaad, Hij is te vergelijken met Elia, die ook incidenteel een dode opwekte. Maar de opwekking van de jongen van Naïn is meer dan een incident. Het gaat om iets anders. Het gaat om de vraag wie Jezus is.

Aan het eind van het Lucas-evangelie zegt Jezus dat de mensen Hem niet begrepen hebben. Ze hebben niet door waar het werkelijk om gaat: dat de Christus moest lijden om zó in zijn glorie binnen te gaan (Lucas 24:26). Mensen willen een snelle oplossing waardoor alles meteen in orde komt. Jezus als helper in onoplosbare zaken. Een groot profeet. Een grote wonderdokter. Johannes heeft het in zijn evangelie ook over dat misverstand. Mensen lopen achter Jezus aan omdat Hij brood verschaft. Ze zien niet dat dat een teken is (Johannes 6:26).

Tekenen zijn geen doel op zichzelf. Ze verwijzen naar iets anders. Dát hebben de mensen niet door. Ze willen te snel, te makkelijk, zonder te lijden. In een teken licht even iets op van wie Jezus is, maar het eigenlijke komt nog als Hij gekruisigd is en opstaat uit de dood. Eerst lijden. Eerst de dood. Eerst de ondergang van de wereld, voordat het vrederijk komt en het leven dat blijft. Zó is het koningschap van God gekomen. Ook voor de kinderen die niet werden opgewekt in dit leven. Ze worden opgewekt in het eeuwige leven. Dat is heel wat meer dan de jaren die de jongen van Naïn erbij kreeg – om daarna weer te sterven.

Wat vind jij moeilijker: te geloven dat wonderen gebeuren, of te blijven geloven ondanks het feit dat ziekte en dood meestal het laatste woord hebben?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.19.1
Volg ons