Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap
1 januari 2024

Dag 9 – Licht voor de wereld

Bijbeltekst(en)

Discussie over Jezus’ getuigenis

12Jezus nam opnieuw het woord. Hij zei: ‘Ik ben het licht voor de wereld. Wie Mij volgt loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft.’ 13De farizeeën wierpen tegen: ‘Uw getuigenis is niet betrouwbaar, want U getuigt over uzelf.’ 14Maar Jezus ging verder: ‘Ook al getuig Ik over mijzelf, toch is mijn getuigenis betrouwbaar, omdat Ik weet waar Ik vandaan gekomen ben en waar Ik naartoe ga. Maar u weet niet waar Ik vandaan kom of waar Ik naartoe ga. 15U oordeelt met menselijke maatstaven, maar Ik oordeel over niemand. 16En wanneer Ik toch een oordeel vel, is mijn oordeel betrouwbaar, omdat Ik niet alleen ben, maar samen met de Vader, die Mij gezonden heeft. 17In uw wet staat geschreven dat het getuigenis van twee mensen betrouwbaar is. 18Wel, Ik getuig over mijzelf, en de Vader, die Mij gezonden heeft, getuigt over Mij.’ 19Toen vroegen ze: ‘Waar is uw vader dan?’ ‘U kent noch Mij, noch mijn Vader,’ antwoordde Jezus. ‘Als u Mij zou kennen zou u mijn Vader ook kennen.’ 20Dit zei Hij in de schatkamer van de tempel, waar Hij onderricht gaf. Niemand greep Hem, want zijn tijd was nog niet gekomen.

Johannes 8:12-20NBV21Open in de Bijbel

Jezus zegt van zichzelf dat Hij het licht is dat in de duisternis zal schijnen en de weg zal wijzen. Meteen reageren de farizeeën. Zij deden zo hun best om Jezus te betrappen op woorden en daden die in tegenspraak met de wetten van Mozes zouden zijn. Maar het lukt hun niet. Deze keer niet en alle andere keren niet. Jezus verdedigt zichzelf door zich te baseren op een onderdeel van diezelfde wet, namelijk dat bij een rechtszaak het getuigenis van twee mensen als betrouwbaar wordt gezien. Het is voor iedereen in Israël een bekende regel, ook (juist) voor de farizeeën. Jezus voert wel twee onverwachte getuigen op: zijn Vader en zichzelf. Het punt is alleen dat je eigenlijk al moet geloven dat Jezus door God is gezonden om deze twee getuigen betrouwbaar te achten. Wie Jezus kent en in Hem gelooft, laat zich graag overtuigen door de getuigenis van Hem en zijn Vader. Wie dat niet doet, zal altijd om meer bewijzen vragen, en mist daardoor de belofte in deze tekst: licht voor de wereld, licht dat leven geeft.

Hoe kan het licht van Jezus jou vandaag helpen op je weg?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.19.1
Volg ons