Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap
1 januari 2024

Dag 47 – De opgestane Heer

Bijbeltekst(en)

Verschijningen; Jezus opgenomen in de hemel

13Diezelfde dag gingen twee van de leerlingen op weg naar Emmaüs, een dorp dat zestig stadie van Jeruzalem verwijderd ligt. 14Ze spraken met elkaar over alles wat er was voorgevallen. 15Terwijl ze zo met elkaar in gesprek waren, kwam Jezus zelf naar hen toe en liep met hen mee, 16maar hun blik werd vertroebeld, zodat ze Hem niet herkenden. 17Hij vroeg hun: ‘Waar lopen jullie toch over te praten?’ Daarop bleven ze somber gestemd staan. 18Een van hen, die Kleopas heette, antwoordde: ‘Bent U dan de enige vreemdeling in Jeruzalem die niet weet wat daar deze dagen gebeurd is?’ 19Jezus vroeg hun: ‘Wat dan?’ Ze antwoordden: ‘Wat er gebeurd is met Jezus van Nazaret, een machtig profeet in woord en daad in de ogen van God en van het hele volk. 20Onze hogepriesters en leiders hebben Hem ter dood laten veroordelen en laten kruisigen. 21Wij leefden in de hoop dat Hij degene was die Israël zou bevrijden, maar inmiddels is het de derde dag sinds dit alles gebeurd is. 22Bovendien hebben enkele vrouwen uit ons midden ons in verwarring gebracht. Toen ze vanmorgen vroeg naar het graf gingen, 23vonden ze zijn lichaam daar niet en ze kwamen vertellen dat er engelen aan hen waren verschenen, die zeiden dat Hij leeft. 24Een paar van ons zijn toen ook naar het graf gegaan en troffen het aan zoals de vrouwen hadden gezegd, maar Jezus zagen ze niet.’ 25Toen zei Hij tegen hen: ‘Hebben jullie dan zo weinig verstand en zijn jullie zo traag van begrip dat jullie niet geloven in alles wat de profeten gezegd hebben? 26Moest de messias al dat lijden niet ondergaan om zijn glorie binnen te gaan?’ 27Daarna verklaarde Hij hun wat er in al de Schriften over Hem geschreven stond, en Hij begon bij Mozes en de Profeten.

28Ze naderden het dorp waarheen ze op weg waren. Jezus deed alsof Hij verder wilde reizen. 29Maar ze drongen er sterk bij Hem op aan om dat niet te doen en zeiden: ‘Blijf bij ons, want het is bijna avond en de dag loopt ten einde.’ Hij ging met hen mee en bleef bij hen. 30Toen Hij met hen aanlag voor de maaltijd, nam Hij het brood, sprak het zegengebed uit, brak het en gaf het hun. 31Nu werden hun ogen geopend en herkenden ze Hem. Maar Hij werd onttrokken aan hun blik. 32Daarop zeiden ze tegen elkaar: ‘Brandde ons hart niet toen Hij onderweg met ons sprak en de Schriften voor ons ontsloot?’ 33Ze stonden op en gingen meteen terug naar Jeruzalem, waar ze de elf en de anderen aantroffen, 34die tegen hen zeiden: ‘De Heer is werkelijk uit de dood opgewekt en Hij is aan Simon verschenen!’ 35De twee leerlingen vertelden wat er onderweg gebeurd was en hoe Hij zich aan hen kenbaar had gemaakt door het breken van het brood.

Lucas 24:13-35NBV21Open in de Bijbel

Lucas 24:13-35 vertelt het verhaal van twee volgelingen van Jezus, die met een bedroefd hart uit Jeruzalem vertrekken, richting Emmaüs. Terwijl ze discussiëren over alles wat er de afgelopen dagen gebeurd is, krijgen ze gezelschap van een derde reiziger, een vreemdeling. Als die vraagt waarom ze zo somber kijken, vertellen ze over hun Meester, van wie ze gehoopt hadden dat Hij de verlosser zou zijn, maar die inmiddels alweer drie dagen geleden gestorven is. En nu beweren een paar mensen uit hun midden ook nog dat zijn graf leeg is! De Emmaüsgangers zijn ontredderd en in verwarring. Jezus, die niet door de twee herkend wordt, spreekt hen streng toe. Hebben ze dan niet begrepen dat alles precies zo moest gebeuren als de profeten het hebben gezegd? Dat de messias móést sterven, om daarna uit de dood op te staan? Pas als Jezus, uitgenodigd bij de twee thuis, het brood breekt, vallen hun de schellen van de ogen. Meteen reizen ze weer terug naar Jeruzalem, waar ze van de apostelen horen: ‘De Heer is werkelijk uit de dood opgewekt!’ De twee kunnen dit bevestigen met hun bijzondere verhaal. Hun reis is niet voor niets geweest.

Sta nog eens stil bij wat je de afgelopen weken hebt gelezen. Hoe heeft het je blik op Jezus en op zijn dood en opstandig veranderd?

Dit was de laatste aflevering van het leesplan over Wie-zeg-jij-dat-Ik-ben. Wij zouden het erg waarderen als je ons laat weten wat je er van vond.
Wil je verder lezen? Misschien is dit wat voor je:

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.21.9
Volg ons