Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap
1 januari 2024

Dag 44 – Heerser in Gods koninkrijk, dienaar onder de mensen

Bijbeltekst(en)

14Toen het tijd was, ging Hij samen met de apostelen aanliggen voor de maaltijd. 15Hij zei tegen hen: ‘Ik heb er hevig naar verlangd dit pesachmaal met jullie te eten voor de tijd van mijn lijden aanbreekt. 16Want Ik zeg jullie: Ik zal geen pesachmaal meer eten totdat het zijn vervulling heeft gekregen in het koninkrijk van God.’ 17Hij nam een beker, sprak het dankgebed uit en zei: ‘Neem deze beker en geef hem aan elkaar door. 18Want Ik zeg jullie: vanaf nu zal Ik niet meer drinken van de vrucht van de wijnstok tot het koninkrijk van God gekomen is.’ 19En Hij nam een brood, sprak het dankgebed uit, brak het brood, deelde het uit en zei: ‘Dit is mijn lichaam, dat voor jullie gegeven wordt. Doe dit, telkens opnieuw, om Mij te gedenken.’ 20Zo nam Hij na de maaltijd ook de beker, en zei: ‘Deze beker, die voor jullie wordt uitgegoten, is het nieuwe verbond, dat door mijn bloed gesloten wordt.

21Maar weet wel dat degene die Mij zal uitleveren samen met Mij aan deze tafel aanligt. 22Want de Mensenzoon moet heengaan zoals het voor Hem bepaald is, maar wee de mens die Hem zal uitleveren.’ 23Ze vroegen zich onder elkaar af wie van hen zoiets zou kunnen doen.

24Toen ontstond er onder hen onenigheid over de vraag wie van hen de belangrijkste was. 25Jezus zei tegen hen: ‘Vorsten oefenen heerschappij uit over de aan hen onderworpen volken, en wie macht heeft laat zich weldoener noemen. 26Laat dat bij jullie niet zo zijn! De belangrijkste van jullie moet de minste worden en de leider de dienaar. 27Want wie is belangrijker: degene die aanligt om te eten of degene die bedient? Is het niet degene die aanligt? Maar Ik ben in jullie midden als iemand die dient.

28Jullie zijn in al mijn beproevingen steeds bij Mij gebleven. 29Ik bestem jullie voor het koningschap zoals mijn Vader Mij voor het koningschap bestemd heeft: 30jullie zullen in mijn koninkrijk eten en drinken aan mijn tafel, en zetelen op een troon om recht te spreken over de twaalf stammen van Israël.

Lucas 22:14-30NBV21Open in de Bijbel

Gisteren lazen we over Gods dienaar, die volgens Jesaja ‘groots en hoogverheven’ zal zijn, nadat eerst hele volken waren opgeschrikt door zijn mismaakte uiterlijk. Die twee aspecten vind je ook terug in de manier waarop Lucas over het laatste avondmaal vertelt. Jezus is bij de leerlingen als iemand die dient. Volgens de evangelist Johannes geeft Hij daar tijdens hun laatste gezamenlijke maaltijd een heel concreet voorbeeld van, door de voeten van de leerlingen te wassen – eigenlijk de taak van een dienaar (Johannes 13:1-30). En kort na deze maaltijd zal Hij nog verder verlaagd en vernederd worden, totdat zijn aanblik net zo afschrikwekkend is als die van de dienaar in Jesaja 52. Hij staat het toe, omdat Hij weet dat de weg naar Gods koninkrijk via deze route moet gaan. En Hij vraagt aan zijn leerlingen om het Hem na te doen. Ze zijn voorbestemd voor het koningschap in Gods rijk, maar dat koningschap bereiken ze alleen door hun geldingsdrang achter zich te laten.

Hoe belangrijk zijn status en erkenning door anderen voor jou? Helpt deze tekst je om daar anders naar te kijken?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.18.8
Volg ons