Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap
1 januari 2024

Dag 1 – Hij die zal dopen met de heilige Geest en met vuur

Bijbeltekst(en)

Optreden van Johannes de Doper

1In die tijd trad Johannes de Doper op in de woestijn van Judea. Hij verkondigde: 2‘Kom tot inkeer, want het koninkrijk van de hemel is nabij!’ 3Dit was de man over wie de profeet Jesaja sprak toen hij zei: ‘Een stem roept in de woestijn: “Maak de weg van de Heer gereed, maak recht zijn paden.”’ 4Johannes droeg een ruwe mantel van kameelhaar met een leren gordel; hij voedde zich met sprinkhanen en wilde honing. 5Uit Jeruzalem, uit heel Judea en uit de omgeving van de Jordaan stroomden de mensen toe 6en ze lieten zich door hem dopen in de rivier de Jordaan, waarbij ze hun zonden beleden.

7Toen hij zag dat veel farizeeën en sadduceeën op zijn doop afkwamen, zei hij tegen hen: ‘Addergebroed, wie heeft jullie wijsgemaakt dat je het komende oordeel kunt ontlopen? 8Breng liever vruchten voort die tonen dat jullie tot inkeer gekomen zijn. 9En denk niet dat je bij jezelf kunt zeggen: Wij hebben Abraham als vader. Want ik zeg jullie: God kan uit deze stenen kinderen van Abraham verwekken! 10De bijl ligt al aan de wortel van de boom: iedere boom die geen goede vruchten voortbrengt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen. 11Ik doop jullie met water als teken van jullie inkeer, maar na mij komt iemand die machtiger is dan ik; ik ben het zelfs niet waard om zijn sandalen voor Hem te dragen. Hij zal jullie dopen met de heilige Geest en met vuur; 12Hij houdt de wan in zijn hand, Hij zal zijn dorsvloer reinigen en zijn graan in de schuur bijeenbrengen, maar het kaf zal Hij verbranden in onblusbaar vuur.’

13Toen kwam Jezus vanuit Galilea naar de Jordaan om door Johannes gedoopt te worden. 14Johannes probeerde Hem tegen te houden met de woorden: ‘Ik zou door U gedoopt moeten worden, en dan komt U naar mij?’ 15Maar Jezus antwoordde: ‘Toch moet je het doen, want zo dienen wij de gerechtigheid geheel en al tot vervulling te brengen.’ Toen deed Johannes het. 16Zodra Jezus gedoopt was en uit het water omhoogkwam, opende de hemel zich voor Hem en zag Hij hoe de Geest van God als een duif op Hem neerdaalde. 17En uit de hemel klonk een stem: ‘Dit is mijn geliefde Zoon, in Hem vind Ik vreugde.’

Matteüs 3:1-17NBV21Open in de Bijbel

In de woestijn van Judea roept Johannes de mensen op om tot inkeer te komen en hun zonden te belijden, ter voorbereiding op de komst van de Messias. Als teken van hun inkeer worden ze door Johannes gedoopt. Op een dag komt ook Jezus naar de Jordaan om zich te laten dopen. Johannes probeert Jezus hiervan te weerhouden. Hij ziet zichzelf als onwaardig om iemand in wie geen zonde te bekennen valt te dopen. Maar Jezus geeft aan dat dit alles móét gebeuren. Door zijn doop laat Hij zien dat Hij bereid is Gods wil te doen en de taak die Hem gegeven is op zich te nemen. Dan daalt Gods Geest op Jezus neer en klinkt er een stem uit de hemel: ‘Dit is mijn geliefde Zoon, in Hem vind Ik vreugde.’ Deze woorden doen denken aan Jesaja 42:1, en verbinden Jezus zo met de lijdende dienaar van God. Bovendien kun je er Psalm 2:7 in terug horen. ‘Mijn zoon’ is daar een aanduiding voor de zoon van David, de gezalfde koning. Maar dat Jezus door God met deze bewoordingen wordt bekendgemaakt, reikt nog verder: als Zoon van God is Hij onlosmakelijk met de Vader verbonden.

Johannes de Doper maakte volgens de evangelist de weg voor Jezus gereed. Wat kun jij deze veertigdagentijd doen om jezelf open te stellen voor Jezus?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.21.9
Volg ons