Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Dag 29

Bijbeltekst(en)

Leven door de Geest

13Broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn. Misbruik die vrijheid niet om uw aardse begeerten vrij spel te geven, maar dien elkaar in liefde, 14want de hele wet is vervuld in één uitspraak: ‘Heb uw naaste lief als uzelf.’ 15Maar wanneer u elkaar aanvliegt en verscheurt, pas dan maar op dat u niet door elkaar wordt verslonden. 16Ik zeg u dus: laat u leiden door de Geest, dan zult u niet toegeven aan aardse begeerten. 17De aardse begeerte gaat in tegen de Geest, en wat de Geest verlangt gaat in tegen de aardse begeerte. Het een is in strijd met het ander, en u kunt dus niet zomaar doen wat u wilt. 18Maar wanneer u door de Geest geleid wordt, bent u niet onderworpen aan de wet. 19De praktijken waartoe de aardse begeerte aanzet zijn bekend: ontucht, zedeloosheid en losbandigheid, 20afgoderij en toverij, vijandschap, tweespalt, jaloezie en woede, gekonkel, geruzie en rivaliteit, 21afgunst, bras- en slemppartijen, en nog meer van dat soort dingen. Ik herhaal de waarschuwing die ik u al eerder gaf: wie zich aan deze dingen overgeven, zullen geen deel hebben aan het koninkrijk van God. 22Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, 23zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Er is geen wet die daar iets tegen heeft. 24Wie Christus Jezus toebehoort, heeft zijn aardse natuur met alle hartstocht en begeerte aan het kruis geslagen. 25Als we leven door de Geest, laten we de Geest dan ook volgen. 26Laten we elkaar niet uit eigenwaan de voet dwars zetten of een kwaad hart toedragen.

Galaten 5:13-26NBV21Open in de Bijbel

Het koninkrijk van God is niet iets van de verre toekomst, zo lazen we enkele dagen geleden al. Je kunt er nu al bij horen, je kunt nu al meebouwen aan die geweldige nieuwe wereld. Dat is een groot voorrecht. Christus heeft je bevrijd, het juk van de wet drukt niet langer op je schouders (vers 1). Je mag als inwoner van Gods koninkrijk leven vanuit genade; je bent een vrij mens!

Met die vrijheid komt ook verantwoordelijkheid. Je leeft nog steeds in deze wereld, te midden van alle verlangens en verleidingen die daarbij horen. Als kind van God en als bouwer van zijn koninkrijk is het daarom belangrijk om je te laten leiden door de Geest. Hij helpt je om de juiste keuzes te maken en de ander te dienen in liefde. Pas dan kun je ook werkelijk vrij zijn: bevrijd van zonde, dood en duisternis.

Hoe kun jij vandaag een naaste dienen in liefde?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.20
Volg ons