Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Dag 23

Bijbeltekst(en)

Verder naar Jeruzalem

22Op weg naar Jeruzalem trok Hij verder langs steden en dorpen, terwijl Hij onderricht gaf. 23Iemand vroeg Hem: ‘Heer, zijn er maar weinigen die worden gered?’ Hij antwoordde: 24‘Doe alle moeite om door de smalle deur naar binnen te gaan, want velen, zeg Ik jullie, zullen proberen naar binnen te gaan maar er niet in slagen. 25Als de heer des huizes eenmaal is opgestaan en de deur heeft gesloten, en jullie staan buiten op de deur te kloppen en roepen: “Heer, doe open voor ons!”, dan zal hij antwoorden: “Ik ken jullie niet, waar komen jullie vandaan?” 26Jullie zullen zeggen: “We hebben in uw bijzijn gegeten en gedronken en u hebt in onze straten onderricht gegeven.” 27Maar hij zal tegen jullie zeggen: “Ik ken jullie niet, waar komen jullie vandaan? Weg met jullie, onrechtplegers!” 28Dan zullen jullie jammeren en knarsetanden wanneer je Abraham, Isaak en Jakob en al de profeten in het koninkrijk van God ziet, maar zelf buitengesloten wordt. 29Uit het oosten en het westen en uit het noorden en het zuiden zullen ze komen, en ze zullen aanliggen bij het feestmaal in het koninkrijk van God. 30En bedenk wel: er zijn laatsten die de eersten zullen zijn, en er zijn eersten die de laatsten zullen zijn.’

Lucas 13:22-30NBV21Open in de Bijbel

Het is een vraag die Jezus wel vaker voorgelegd krijgt: wie zullen gered worden? Of: wat moet ik doen om het eeuwige leven te verwerven (Matteüs 19:16)? Zoals altijd windt Jezus er geen doekjes om. Hij vertelt de mensen liefdevol de waarheid en wijst zijn luisteraars op de smalle deur. Het vergt blijkbaar wat moeite, maar het is wel degelijk mogelijk om erdoor naar binnen te gaan.

Hoe? Door een rechtvaardig leven te leiden (vers 27). Op een andere plek zegt Jezus het zo: ‘Niet iedereen die “Heer, Heer” tegen Mij zegt, zal het koninkrijk van de hemel binnengaan, alleen wie handelt naar de wil van mijn hemelse Vader.’ (Matteüs 7:21)

Handelen naar Gods wil is niet altijd de weg van de minste weerstand – maar het is wel de weg die leidt naar een eeuwig leven met Hem.

Hoe ziet die smalle deur eruit voor jou?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.20
Volg ons