Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Dag 22

Bijbeltekst(en)

Bergrede

1Toen Hij de mensenmassa zag, ging Hij de berg op. Daar ging Hij zitten met zijn leerlingen om zich heen. 2Hij nam het woord en onderrichtte hen:

3‘Gelukkig wie nederig van hart zijn,

want voor hen is het koninkrijk van de hemel.

4Gelukkig de treurenden,

want zij zullen getroost worden.

5Gelukkig de zachtmoedigen,

want zij zullen de aarde bezitten.

6Gelukkig wie hongeren en dorsten naar de gerechtigheid,

want zij zullen verzadigd worden.

7Gelukkig de barmhartigen,

want zij zullen barmhartigheid ondervinden.

8Gelukkig wie zuiver van hart zijn,

want zij zullen God zien.

9Gelukkig de vredestichters,

want zij zullen kinderen van God genoemd worden.

10Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden,

want voor hen is het koninkrijk van de hemel.

11Gelukkig zijn jullie wanneer ze je omwille van Mij uitschelden, vervolgen en van allerlei kwaad betichten. 12Verheug je en juich, want je zult rijkelijk beloond worden in de hemel; zo immers vervolgden ze vóór jullie de profeten.

Matteüs 5:1-12NBV21Open in de Bijbel

De Israëlieten kregen een land van melk en honing in het vooruitzicht gesteld. Jezus spreekt over een ander ‘beloofd land’: het koninkrijk van God. De komende dagen staan we stil bij de vraag hoe vrijheid er in dat koninkrijk uitziet.

Jezus begint de Bergrede met de ‘zaligsprekingen’. Bijzonder is dat Hij de zaken op hun kop zet. Normaal prijzen we mensen gelukkig die succes hebben of die een bijzondere prestatie geleverd hebben. Jezus prijst mensen gelukkig die dat menselijkerwijs helemaal niet zijn. Zo laat Hij zien dat Gods koninkrijk gebouwd is op andere waarden dan de wereld van mensen. De eerste en de achtste zaligspreking vermelden het ‘koninkrijk van de hemel’. Ook ‘de gerechtigheid’ komt twee keer voor, in vers 6 en vers 10. De gerechtigheid is niets anders dan de zaak van God, en het is Jezus die die tot vervulling brengt. Zo krijgt Gods koninkrijk op aarde voet aan de grond.

Jezus laat het niet alleen bij woorden. Hij maakt die woorden ook waar. Heel zijn optreden laat de ommekeer zien die meekomt met Gods koninkrijk. En met zijn woorden leert Hij ons waaraan je de mensen van Gods koninkrijk kunt herkennen.

Welke ‘zaligspreking’ spreekt jou in het bijzonder aan? Welk aspect van Gods koninkrijk staat daarin centraal?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.20
Volg ons