Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Dag 16

Bijbeltekst(en)

Leven door de Geest

1Dus wie in Christus Jezus zijn, worden niet meer veroordeeld. 2De wet van de Geest die in Christus Jezus leven brengt, heeft u immers bevrijd van de wet van de zonde en de dood. 3Want waartoe de wet niet in staat was, machteloos als hij was door onze aardse natuur, dat heeft God tot stand gebracht. Vanwege de zonde heeft Hij zijn eigen Zoon als mens in dit zondige bestaan gestuurd; zo heeft Hij in dit bestaan met de zonde afgerekend, 4opdat alles wat de wet eist in ons tot vervulling wordt gebracht. Wij leven immers niet volgens aardse maatstaven, maar volgens die van de Geest. 5Wie beheerst wordt door het aardse, streeft aardse zaken na, maar wie beheerst wordt door de Geest, streeft na wat de Geest wil. 6Het aardse streven leidt tot de dood, maar het streven waartoe de Geest aanzet leidt tot leven en vrede. 7Het aardse streven staat vijandig tegenover God, want het onderwerpt zich niet aan zijn wet en is daar ook niet toe in staat. 8Wie beheerst wordt door het aardse, kan God niet behagen. 9U daarentegen wordt beheerst door de Geest, want de Geest van God woont in u. Iemand die de Geest van Christus niet heeft, behoort Christus ook niet toe. 10Als Christus echter in u leeft, is uw lichaam weliswaar door de zonde ten dode opgeschreven, maar de Geest schenkt u leven, omdat u door God rechtvaardig bent verklaard. 11Want als de Geest van Hem die Jezus uit de dood heeft opgewekt in u woont, zal Hij die Christus heeft opgewekt ook uw sterfelijk lichaam levend maken door zijn Geest, die in u woont.

12Broeders en zusters, we zijn dus niet langer gebonden aan het aardse, om volgens aardse maatstaven te leven. 13Als u wel zo leeft, zult u zeker sterven. Als u echter uw zondige praktijken doodt door de Geest, zult u leven. 14Allen die door de Geest van God worden geleid, zijn kinderen van God. 15U hebt de Geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven, u hebt de Geest ontvangen om Gods kinderen te worden – door Hem roepen wij God aan met ‘Abba, Vader’. 16De Geest zelf verzekert onze geest dat wij Gods kinderen zijn. 17En als we zijn kinderen zijn, zijn we ook zijn erfgenamen: erfgenamen van God, samen met Christus. Want wij delen in zijn lijden om ook met Hem te kunnen delen in Gods luister.

Romeinen 8:1-17NBV21Open in de Bijbel

Wij zijn Gods eigendom, maar slaven zijn we niet. Doordat God ons zijn heilige Geest geeft, die in ons woont, leeft God zelf in ons. En wij zijn zijn kinderen. De kloof tussen hemel en aarde is groot, voor ons onoverbrugbaar.

Toch is er, dankzij Gods Geest, een voortdurende verbinding. Het leven naar Gods wil wordt niet afgedwongen – zoals bij slaven die hun meester dienen – maar het is iets wat de Geest ons ingeeft, en wij kunnen er in alle vrijheid voor kiezen om ermee in te stemmen.

Wat dit betekent legt Paulus uit door het leven volgens aardse maatstaven en het leven volgens de Geest met elkaar te vergelijken. Het ene staat in het teken van zonde en dood, het andere in het teken van Gods wil en leven. De vertaling met ‘aardse’ (aardse natuur, aardse maatstaven, aardse streven) maakt duidelijk dat het iets is in onszelf en dat we als mens tegelijk gevangenzitten in de macht die het over ons heeft.

De Geest geeft dus een dubbele bevrijding. Als je Gods kind bent, ben je als het ware een zus of broer van Jezus. Dan is het een kleine stap om te zeggen dat je ook deelt in de erfenis van de Vader: de hemelse luister van het leven bij God.

Laat je je weleens door angst leiden? Wat zou er gebeuren als je je op die momenten heel bewust zou richten op God als ‘Abba, Vader’?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.20
Volg ons