Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Dag 14

Bijbeltekst(en)

Christus als fundament

1Ik, die gevangenzit omwille van de Heer, vraag u dan ook dringend de weg te gaan die past bij de roeping die u hebt ontvangen: 2wees altijd nederig, zachtmoedig en geduldig, en verdraag elkaar uit liefde. 3Span u in om door de samenbindende kracht van de vrede de eenheid te bewaren die de Geest u geeft: 4één lichaam en één geest, zoals u één hoop hebt op grond van uw roeping, 5één Heer, één geloof, één doop, 6één God en Vader van allen, die boven allen, door allen en in allen is.

7Aan ieder van ons is genade geschonken naar de maat waarmee Christus geeft. 8Daarom staat er: ‘Toen Hij opsteeg naar omhoog, voerde Hij gevangenen mee en schonk Hij gaven aan de mensen.’ 9‘Hij steeg op’ – wat betekent dat anders dan dat Hij ook is afgedaald naar wat lager ligt, naar de aarde? 10Hij die is afgedaald is dezelfde als Hij die opsteeg, tot boven de hemelsferen, om alles met zijn aanwezigheid te vullen.

Efeziërs 4:1-10NBV21Open in de Bijbel

Tot nu toe hebben we gelezen over de bevrijding van de Israëlieten uit Egypte en hun tocht naar het beloofde land. Vanaf vandaag kijken we breder: naar de vrijheid die Christus heeft gebracht.

In de tekst van vandaag komen gevangenschap en bevrijding op allerlei manieren aan de orde. Allereerst letterlijk: de schrijver zit gevangen omwille van het evangelie. In het citaat uit Psalm 68 hoort de kenner het verhaal van de bevrijding van het volk Israël uit Egypte, en vooral Gods triomfantelijke intocht in het beloofde land. Dat moment van overwinning past de schrijver vervolgens toe op Christus: in de plaats van Egypte komt het dodenrijk, en in de plaats van de tempel ‘de hemelsferen’, of eigenlijk zelfs ‘alles’.

Opmerkelijk is de omkering van ‘gaven eisen’, zoals we gisteren in Psalm 68:19 lazen, naar ‘gaven schenken’ (Efeziërs 4:8). Misschien zit hier een andere Griekse vertaling van de Hebreeuwse tekst achter. In ieder geval past het goed bij de boodschap die de schrijver wil overbrengen: Christus heeft de gelovigen niet alleen bevrijd, maar geeft hun ook alles in handen om dat leven in vrijheid vorm te geven.

Wat stel jij je voor bij ‘de samenbindende kracht van de vrede’?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.16
Volg ons