Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Dag 11

Bijbeltekst(en)

De HEER is de enige

4Luister, Israël: de HEER, onze God, de HEER is de enige! 5Heb de HEER, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw kracht. 6Houd de geboden die ik u vandaag opleg steeds in gedachten. 7Prent ze uw kinderen in en spreek er steeds over, thuis en onderweg, als u naar bed gaat en als u opstaat. 8Draag ze als een teken om uw arm en als een band op uw voorhoofd. 9Schrijf ze op de deurposten van uw huis en op de poorten van de stad.

10Straks brengt de HEER, uw God, u naar het land dat Hij u zal geven, zoals Hij uw voorouders Abraham, Isaak en Jakob onder ede heeft beloofd. U krijgt daar grote, mooie steden, die u niet zelf hebt gebouwd, 11huizen vol voorraden, die u niet hebt aangelegd, regenputten, die u niet hebt uitgehouwen, en wijnstokken en olijfbomen, die u niet hebt geplant. U zult er volop te eten hebben en verzadigd raken. 12Zorg er dan voor dat u de HEER niet vergeet, die u uit de slavernij in Egypte heeft bevrijd. 13Heb alleen ontzag voor de HEER, uw God, dien Hem en zweer alleen bij zijn naam. 14Laat u niet in met de goden van de omringende volken; 15de HEER zou in woede tegen u ontsteken en u van de aardbodem wegvagen. Want de HEER, uw God, die in uw midden is, duldt geen ontrouw. 16Stel Hem niet op de proef, zoals u bij Massa deed. 17Leef de geboden, de bepalingen en de wetten die de HEER, uw God, u heeft voorgehouden, zorgvuldig na 18en doe wat goed is in zijn ogen. Dan zal het u goed gaan en kunt u het goede land in bezit nemen dat Hij uw voorouders onder ede heeft toegezegd. 19Al uw vijanden zal Hij voor u op de vlucht drijven, zoals Hij heeft beloofd.

20Wanneer uw kinderen u later vragen: ‘Wat betekenen al die bepalingen en wetten en regels die de HEER, onze God, u heeft voorgehouden?’, 21geef dan dit antwoord: ‘Wij waren in Egypte slaven van de farao, maar met sterke hand heeft de HEER ons uit Egypte bevrijd. 22Wij zagen met eigen ogen hoe Hij tekenen en indrukwekkende wonderen deed, die groot onheil brachten over de Egyptenaren, de farao en zijn hof. 23Maar ons leidde Hij weg uit Egypte, om ons hierheen te brengen en ons het land te geven dat Hij onze voorouders onder ede had beloofd. 24Daarom gebood de HEER, onze God, ons al deze wetten na te komen en ontzag voor Hem te tonen. Dan zou het ons goed gaan en zou Hij ons leven sparen, zoals Hij tot nu toe heeft gedaan. 25Als wij voor het oog van de HEER, onze God, deze geboden altijd naleven, zoals Hij ons heeft opgedragen, zal het ons ten goede worden aangerekend.’

Deuteronomium 6:4-25NBV21Open in de Bijbel

‘Luister, Israël: de HEER, onze God, de HEER is de enige!’ Deze woorden vormen de kernzin van het Sjema, een belijdenis die centraal staat in het jodendom. Deuteronomium 6:4-9 wordt wel gezien als de fundamentele basis van het geloof van Israël. In het Hebreeuws luidt de laatste zin van vers 4: ‘JHWH is één.’ Het is een zin met meerdere betekenislagen: de HEER is de enige God, Hij is onveranderlijk en innerlijk onverdeeld, er is niemand als Hij. Het gebod dat hieruit voortvloeit is: ‘Heb de HEER, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw kracht.’ Hem liefhebben, dat is het antwoord dat God van zijn volk vraagt in reactie op de liefde die Hij hun zelf heeft getoond door hen te bevrijden uit de slavernij in Egypte en door hen naar het beloofde land te brengen. De mensen kunnen hun liefde uitdrukken door zich te houden aan Gods geboden. Dan zal de band tussen God en zijn volk niet verbroken worden, en zal het goed met hen gaan in het land dat Hij hun beloofd heeft.

Hoe zie jij het verband tussen God liefhebben en je houden aan zijn geboden?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.20
Volg ons