Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

24 februari – Wie kent Jezus?

Bijbeltekst(en)

Jezus, de menigte en zijn leerlingen

7Jezus week met zijn leerlingen uit naar het meer, en een grote menigte uit Galilea volgde Hem. Ook uit Judea 8en Jeruzalem, uit Idumea en het gebied aan de overkant van de Jordaan en uit de omgeving van Tyrus en Sidon kwamen veel mensen naar Hem toe, omdat ze hadden gehoord wat Hij allemaal deed. 9Hij zei tegen zijn leerlingen dat ze een boot voor Hem gereed moesten houden, om te voorkomen dat Hij door de menigte onder de voet zou worden gelopen. 10Want allerlei zieken verdrongen zich om Hem aan te raken, omdat Hij al veel mensen had genezen. 11Telkens als de onreine geesten Hem zagen, vielen ze voor Hem neer en schreeuwden: ‘Jij bent de Zoon van God!’ 12Maar Hij verbood hun uitdrukkelijk bekend te maken wie Hij was.

13Hij ging de berg op en riep al degenen bij zich op wie Hij zijn keuze had laten vallen, en ze kwamen naar Hem toe. 14Hij stelde twaalf van hen aan als apostel; ze moesten Hem vergezellen, en Hij wilde hen uitzenden om het goede nieuws te verkondigen. 15Ook kregen ze de macht om demonen uit te drijven. 16Het waren Simon, die Hij de naam Petrus gaf, 17Jakobus, de zoon van Zebedeüs, Johannes, de broer van Jakobus (aan deze twee gaf Hij de naam Boanerges, wat ‘zonen van de donder’ betekent), 18Andreas, Filippus, Bartolomeüs, Matteüs, Tomas, Jakobus, de zoon van Alfeüs, Taddeüs, Simon Kananeüs 19en Judas Iskariot, die Hem heeft uitgeleverd.

Jezus, de schriftgeleerden en zijn verwanten

20Hij ging terug naar huis, en weer verzamelde zich een menigte, zodat ze zelfs niet de kans kregen om wat te eten. 21Toen zijn verwanten hiervan hoorden, gingen ze op weg om Hem, desnoods onder dwang, mee te nemen, want volgens hen had Hij zijn verstand verloren.

Marcus 3:7-21NBV21Open in de Bijbel

Jezus is in korte tijd heel populair geworden in Galilea. Maar de mensen die Hem volgen, zien niet wie Hij echt is. Ze komen voor de wonderen, maar ze lijken niet te weten met wie ze te maken hebben. In heel het evangelie van Marcus noemen alleen kwade geesten en een Romeinse officier Jezus ‘Zoon van God’. Juist degenen van wie je het niet zou verwachten.

De mensen van wie je zou verwachten dat ze Jezus het beste kennen, dat is zijn familie. Maar zij begrijpen totaal niet wie Hij is. Ze gaan op weg om Jezus onder dwang mee te nemen. Want ze denken dat Hij gek geworden is!

Wat zou jij van Jezus denken als je Hem op aarde zag? Kun je begrijpen dat zijn familie denkt dat Hij gek geworden is?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.20
Volg ons