Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Zondag 12 april – Eerste Paasdag

Bijbeltekst(en)

Opstanding uit de dood

1Na de sabbat, bij het ochtendgloren van de eerste dag van de week, kwam Maria van Magdala met de andere Maria naar het graf kijken. 2Plotseling begon de aarde hevig te beven, want een engel van de Heer daalde af uit de hemel, liep naar het graf, rolde de steen weg en ging erop zitten. 3Hij lichtte als een bliksem en zijn kleding was wit als sneeuw. 4De bewakers beefden van angst en vielen als dood neer. 5De engel richtte zich tot de vrouwen en zei: ‘Wees niet bang, ik weet dat jullie Jezus, de gekruisigde, zoeken. 6Hij is niet hier, Hij is immers uit de dood opgewekt, zoals Hij gezegd heeft. Kijk, dit is de plaats waar Hij gelegen heeft. 7En ga nu snel naar zijn leerlingen en zeg hun: “Hij is opgewekt uit de dood, en dit moeten jullie weten: Hij gaat jullie voor naar Galilea, daar zul je Hem zien.” Onthoud dat ik jullie dit gezegd heb.’

8Ontzet en opgetogen verlieten ze het graf; ze haastten zich om het aan zijn leerlingen te vertellen. 9Op dat moment kwam Jezus hun tegemoet en groette hen. Ze liepen op Hem toe, grepen zijn voeten vast en aanbaden Hem. 10Daarop zei Jezus: ‘Wees niet bang. Ga mijn broeders vertellen dat ze naar Galilea moeten gaan, daar zullen ze Mij zien.’

11Terwijl de vrouwen onderweg waren, gingen enkele van de bewakers naar de stad. Daar vertelden ze de hogepriesters alles wat er gebeurd was. 12Die kwamen bijeen met de oudsten en ze besloten de soldaten een flinke som geld te geven 13en hun op te dragen: ‘Zeg maar: “Zijn leerlingen zijn ’s nachts gekomen en hebben Hem heimelijk weggehaald terwijl wij sliepen.” 14En mocht dit de gouverneur ter ore komen, dan zullen wij hem wel bepraten en ervoor zorgen dat jullie buiten schot blijven.’ 15Ze namen het geld aan en deden zoals hun was opgedragen. En tot op de dag van vandaag doet dit verhaal onder de Joden de ronde.

Matteüs 28:1-15NBV21Open in de Bijbel

Het is vroeg in de ochtend, alles is nog rustig. Maar als Maria en Maria bij het graf zijn, is er ineens allemaal tumult. De aarde beeft, er is een engel die een steen weggerold heeft en licht geeft als een bliksem. De soldaten – die wel wat gewend zijn, zou je zeggen – vallen als dood neer. Maar de engel spreekt de twee vrouwen (zij staan nog wel op hun benen) aan: ‘Wees niet bang. Jezus is opgestaan, zoals hij gezegd heeft. Kijk zelf maar.’

Maria en Maria zijn ontzet. Ja, natuurlijk schrokken ook zij, maar zij zijn niet lamgeslagen zoals de soldaten.

En ze zijn opgetogen! Maar dan gebeurt het grootste wonder voor deze twee vrouwen: ze zien Jezus! Net als de engel zegt Jezus: ‘Wees niet bang.’ En dan gaan de vrouwen op weg om het beste nieuws ooit te vertellen: ‘Jezus leeft, wij hebben hem met eigen ogen gezien!’

Vraag: Wat is voor u het beste nieuws van Pasen?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.19.1
Volg ons