Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Maandag 2 maart

Bijbeltekst(en)

Begin van Jezus’ verkondiging

12Toen Jezus hoorde dat Johannes gevangengenomen was, week Hij uit naar Galilea. 13Hij keerde niet terug naar Nazaret, maar ging in Kafarnaüm wonen, aan het meer, in het gebied van Zebulon en Naftali. 14Zo moest in vervulling gaan wat gezegd is door de profeet Jesaja: 15‘Land van Zebulon en Naftali, gebied aan het meer en aan de overkant van de Jordaan, Galilea van de heidenen, luister: 16Het volk dat in duisternis leefde, zag een schitterend licht, en zij die woonden in de schaduw van de dood werden door het licht beschenen.’ 17Vanaf dat moment begon Jezus zijn verkondiging. ‘Kom tot inkeer,’ zei Hij, ‘want het koninkrijk van de hemel is nabij!’

18Toen Hij langs het meer liep, zag Hij twee broers, Simon, die Petrus genoemd wordt, en zijn broer Andreas. Ze wierpen hun net uit in het meer, het waren vissers. 19Hij zei tegen hen: ‘Kom, volg Mij, Ik zal van jullie vissers van mensen maken.’ 20Ze lieten meteen hun netten achter en volgden Hem. 21Even verderop zag Hij twee andere broers, Jakobus, de zoon van Zebedeüs, en zijn broer Johannes. Ze waren met hun vader in hun boot bezig met het herstellen van de netten. Hij riep hen 22en meteen lieten ze de boot en hun vader Zebedeüs achter en volgden Hem.

23Hij trok rond in heel Galilea; Hij gaf de mensen onderricht in hun synagogen, verkondigde het goede nieuws over het koninkrijk en genas iedere ziekte en elke kwaal onder het volk. 24Het nieuws over Hem verspreidde zich in heel Syrië. Allen die ergens aan leden en gekweld werden door een ziekte of door pijn, en ook bezetenen en maanzieken en verlamden, werden bij Hem gebracht en Hij genas hen. 25En grote groepen mensen volgden Hem, uit Galilea en de Dekapolis, uit Jeruzalem en Judea en uit het gebied aan de overkant van de Jordaan.

Matteüs 4:12-25NBV21Open in de Bijbel

Zoals we eerder lazen, hebben Jezus en Johannes dezelfde boodschap. Maar Jezus roept niet alleen op tot inkeer, hij verkondigt vooral het goede nieuws van het koninkrijk. Het is een boodschap van geloof, hoop en liefde. Jezus laat zien hoe een leven in Gods koninkrijk (Gods nieuwe wereld) eruitziet: Er komt een einde aan ziekte. Onrecht en huichelarij maken plaats voor rechtvaardigheid en oprechtheid. Het zwakke en kwetsbare wordt beschermd. Dát is de boodschap waarmee Jezus rondtrekt, en dat is ook wat je ziet gebeuren in zijn ontmoetingen met mensen. Het is het begin van een nieuw hoofdstuk in de geschiedenis van Israël.

Voorlopig trekt Jezus alleen door Galilea, het noordelijk deel van Israël. Later zal hij naar Jeruzalem trekken. En Matteüs laat zien dat grote groepen mensen Jezus beginnen te volgen: het nieuws verspreidt zich als een lopend vuurtje.

Vraag: Wat betekent het goede nieuws van het koninkrijk voor u?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.21.9
Volg ons