Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Maandag 16 maart

Bijbeltekst(en)

7Toen ze weer vertrokken, begon Jezus met de mensen over Johannes te spreken: ‘Waar zijn jullie in de woestijn naar gaan kijken? Naar het wuiven van het riet in de wind? 8Wat zijn jullie dan gaan zien? Een mens die rijk gekleed ging? Welnee, wie rijk gekleed is verkeert in koninklijke kringen. 9Maar wat zijn jullie dan wel gaan zien? Een profeet? Jazeker, zeg Ik jullie, en zelfs meer dan een profeet. 10Hij is degene over wie geschreven staat: “Let op, Ik zend mijn bode voor Je uit, hij zal een weg voor Je banen.” 11Ik verzeker jullie: onder allen die uit een vrouw geboren zijn is nooit iemand verschenen die groter was dan Johannes de Doper; maar in het koninkrijk van de hemel is de kleinste nog groter dan hij. 12Sinds de dagen van Johannes de Doper wordt het koninkrijk van de hemel door geweld bedreigd en proberen geweldenaars het aan zich te onderwerpen. 13Want alle profetieën van de Profeten en de Wet reiken tot de dagen van Johannes. 14En voor wie het wil aannemen: hij is Elia, die komen zou. 15Laat wie oren heeft goed luisteren!

16Waarmee zal Ik deze generatie vergelijken? Ze lijkt op kinderen die op het marktplein zitten en elkaar toeroepen:

17“Toen we voor jullie op de fluit speelden, wilden jullie niet dansen,

toen we een klaaglied zongen, wilden jullie niet rouwen.”

18Want toen Johannes kwam, en niet at en dronk, zei men: “Hij is door een demon bezeten.” 19Nu is de Mensenzoon gekomen, Hij eet en drinkt wel, en nu zegt men: “Kijk toch eens, wat een veelvraat, wat een dronkaard, die vriend van tollenaars en zondaars.” Maar de Wijsheid wordt door heel haar optreden in het gelijk gesteld.’

20Daarop maakte Hij de steden waar bijna al zijn wonderen hadden plaatsgevonden, het verwijt dat ze niet tot inkeer waren gekomen: 21‘Wee Chorazin, wee Betsaïda, want als in Tyrus en Sidon de wonderen waren gebeurd die bij jullie gebeurd zijn, dan zouden de inwoners van die steden zich allang in een boetekleed gehuld en met stof bedekt hebben en tot inkeer gekomen zijn. 22Ik zeg jullie: op de dag van het oordeel zal het lot van Tyrus en Sidon draaglijker zijn dan dat van jullie. 23En jij, Kafarnaüm, dacht jij tot in de hemel verheven te worden? In het dodenrijk zul je afdalen! Want als in Sodom de wonderen waren gebeurd die bij jou gebeurd zijn, dan was het tot op de huidige dag blijven bestaan. 24Ik zeg je dat op de dag van het oordeel het lot van Sodom draaglijker zal zijn dan dat van jou.’

25In die tijd zei Jezus ook: ‘Ik loof U, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat U deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt gehouden, maar ze aan eenvoudige mensen hebt onthuld. 26Ja, Vader, zo heeft het U behaagd. 27Alles is Mij toevertrouwd door mijn Vader. Niemand kent de Zoon behalve de Vader, en niemand kent de Vader behalve de Zoon, en iedereen aan wie de Zoon het wil openbaren.

28Kom allen bij Mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, Ik zal jullie rust geven. 29Neem mijn juk op je en leer van Mij: Ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, 30want mijn juk is zacht en mijn last is licht.’

Matteüs 11:7-30NBV21Open in de Bijbel

‘Mijn juk is zacht en mijn last is licht’ (11:30). Die woorden lijken niet te passen bij de dreigende klank van Jezus’ redevoering die we de afgelopen dagen gelezen hebben. Hoe zit dat? Een juk werd gebruikt om trekdieren hun werk te laten doen. Hoe meer het dier zich hiertegen verzette, hoe vervelender het juk aanvoelde. En dat is ook precies wat er aan de hand is met de mensen over wie Jezus hier spreekt. Ze zitten vast aan hun eigen plannen en ideeën, en kunnen of willen zich niet aanpassen aan iets dat daar niet bij past. Zelfs de inwoners van Tyrus en Sidon, twee steden waarover in de Joodse heilige boeken (bijvoorbeeld Jesaja 23) een streng oordeel wordt uitgesproken, zijn nog eerder bereid hun gedrag te veranderen dan de mensen tot wie Jezus zich hier richt. Voor hen voelt Jezus’ boodschap aan als een ongewenst juk. En omdat ze zich ertegen verzetten, ervaren ze ook niets van de rust die Jezus belooft.

Vraag: Onder welke lasten gaat u gebukt? Schrijf ze op, en neem een moment om ze in een gebed te verwoorden. Gooi het briefje daarna weg

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.20
Volg ons