Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Donderdag 2 april

Bijbeltekst(en)

Het koninkrijk van de hemel binnengaan

16Nu kwam er iemand naar Jezus toe met de vraag: ‘Meester, wat voor goeds moet ik doen om het eeuwige leven te verwerven?’ 17Hij antwoordde: ‘Waarom vraagt u Me naar het goede? Er is er maar één die goed is. Als u het leven wilt binnengaan, houd u dan aan zijn geboden.’ 18‘Welke?’ vroeg hij. ‘Deze,’ antwoordde Jezus, ‘pleeg geen moord, pleeg geen overspel, steel niet, leg geen vals getuigenis af, 19toon eerbied voor uw vader en moeder, en ook: heb uw naaste lief als uzelf.’ 20De jongeman zei: ‘Daar houd ik me aan. Wat kan ik nog meer doen?’ 21Jezus antwoordde hem: ‘Als u volmaakt wilt zijn, ga dan naar huis, verkoop alles wat u bezit en geef de opbrengst aan de armen; dan zult u een schat in de hemel bezitten. Kom daarna terug en volg Mij.’ 22Na dit antwoord ging de jongeman terneergeslagen weg; hij had namelijk veel bezittingen.

23Jezus wendde zich tot zijn leerlingen: ‘Ik verzeker jullie: slechts met grote moeite zal een rijke het koninkrijk van de hemel binnengaan. 24Ik zeg het jullie nog eens: het is gemakkelijker voor een kameel om door het oog van een naald te gaan dan voor een rijke om het koninkrijk van God binnen te gaan.’ 25Toen de leerlingen dit hoorden, waren ze hevig ontzet en vroegen: ‘Wie kan er dan nog gered worden?’ 26Jezus keek hen aan en antwoordde hun: ‘Bij mensen is dat onmogelijk, maar bij God is alles mogelijk.’ 27Daarop zei Petrus: ‘Maar wij hebben alles achtergelaten en zijn U gevolgd. Welk vooruitzicht hebben wij dan?’ 28Jezus zei tegen hen: ‘Ik verzeker jullie: wanneer de tijd aanbreekt dat alles vernieuwd wordt, wanneer de Mensenzoon in majesteit zetelt op zijn troon, zullen ook jullie die Mij gevolgd zijn plaatsnemen op twaalf tronen en rechtspreken over de twaalf stammen van Israël. 29En ieder die broers of zussen, vader, moeder of kinderen, akkers of huizen heeft achtergelaten omwille van mijn naam, zal het honderdvoudige ontvangen en deel krijgen aan het eeuwige leven. 30Vele eersten zullen de laatsten zijn en vele laatsten de eersten.

Matteüs 19:16-30NBV21Open in de Bijbel

De jongeman die bij Jezus komt, heeft veel bezittingen. Er ontbreekt nog maar één ding: het eeuwige leven. Jezus zegt dat hij alles moet verkopen en aan de armen moet geven, maar dat ziet de jongeman dan weer niet zitten…

Nu past het in onze tijd ook wel om te ‘consuminderen’. Veel mensen zijn bezig met ont-spullen en sommige mensen kiezen ervoor om in een tiny house te gaan wonen. Maar als je deze tekst verder leest, ontdek je dat het niet alleen gaat om bezit. Jezus vraagt van ons om alles, ook kinderen en familie, achter te laten. Het gaat Jezus er niet om dat we vervolgens alleen in een hutje op de hei gaan wonen. Het gaat om je prioriteiten. Is het volgen van Jezus het belangrijkste in je leven? Ook als dat betekent dat je andere keuzes maakt dan de mensen om je heen, zelfs je eigen familie?

Vraag: Is er iets waarvan u weet dat het goed zou zijn om te doen, maar dat u toch moeilijk vindt? Hoe kan dit verhaal u daarbij helpen?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.14.1
Volg ons