Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Zaterdag 13 april

Bijbeltekst(en)

Jezus bidt voor zijn leerlingen

1Nadat Jezus dit gezegd had, sloeg Hij zijn ogen op naar de hemel en zei: ‘Vader, nu is de tijd gekomen, toon nu de grootheid van uw Zoon, dan zal de Zoon uw grootheid tonen. 2Hij heeft van U macht over alle mensen ontvangen, de macht om iedereen die U aan Hem gegeven hebt het eeuwige leven te schenken. 3Het eeuwige leven, dat is dat zij U kennen, de enige ware God, en Hem die U gezonden hebt, Jezus Christus. 4Ik heb op aarde uw grootheid getoond door het werk te volbrengen dat U Mij opgedragen hebt. 5Vader, verhef Mij nu tot uw majesteit, tot de grootheid die Ik bij U had voordat de wereld bestond.

6Ik heb uw naam bekendgemaakt aan de mensen die U Mij uit de wereld gegeven hebt. Zij waren van U, maar U hebt hen aan Mij gegeven. Ze hebben uw woord bewaard, 7en nu begrijpen ze dat alles wat U Mij hebt gegeven, van U komt. 8Ik heb de woorden die Ik van U ontvangen heb aan hen doorgegeven, zij hebben ze aanvaard en nu weten ze echt dat Ik van U gekomen ben, en ze geloven dat U Mij hebt gezonden.

9Ik bid voor hen. Ik bid niet voor de wereld, maar voor de mensen die U Mij hebt gegeven, omdat zij van U zijn 10– alles wat van Mij is, is van U, en alles wat van U is, is van Mij – en omdat in hen mijn grootheid zichtbaar geworden is. 11Ik ben al niet meer in de wereld, Ik ga naar U toe, maar zij blijven wel in de wereld. Heilige Vader, bewaar hen door uw naam, de naam die U ook aan Mij gegeven hebt, zodat zij één zijn zoals Wij één zijn. 12Zolang Ik bij hen was heb Ik hen door uw naam, die U Mij gegeven hebt, bewaard en over hen gewaakt: geen van hen is verloren gegaan, behalve degene die al verloren was, omdat de Schrift in vervulling moest gaan. 13Nu kom Ik naar U toe, en Ik zeg dit terwijl Ik nog in de wereld ben, opdat zij vervuld worden van mijn vreugde. 14Ik heb hun uw woord doorgegeven. De wereld haat hen, omdat ze niet bij de wereld horen, zoals ook Ik niet bij de wereld hoor. 15Ik vraag niet of U hen uit de wereld weg wilt nemen, maar of U hen wilt beschermen tegen hem die het kwaad zelf is. 16Ze horen niet bij de wereld, zoals Ik niet bij de wereld hoor. 17Heilig hen dan door de waarheid. Uw woord is de waarheid. 18Ik zend hen naar de wereld, zoals U Mij naar de wereld hebt gezonden. 19Ik heb mij geheiligd omwille van hen, zo zullen ook zij door de waarheid geheiligd zijn.

20Ik bid niet alleen voor hen, maar voor allen die door hun verkondiging in Mij geloven. 21Laat hen allen één zijn, Vader. Zoals U in Mij bent en Ik in U, laat hen zo ook in Ons zijn, opdat de wereld gelooft dat U Mij hebt gezonden. 22Ik heb hen laten delen in de grootheid die U Mij gegeven hebt, opdat zij één zijn zoals Wij: 23Ik in hen en U in Mij. Dan zullen zij volkomen één zijn en zal de wereld begrijpen dat U Mij hebt gezonden, en dat U hen liefhad zoals u Mij liefhad.

24Vader, U hebt hen aan Mij geschonken, laat hen dan zijn waar Ik ben. Dan zullen zij de grootheid zien die U Mij gegeven hebt omdat U Mij al liefhad voordat de wereld gegrondvest werd. 25Rechtvaardige Vader, de wereld kent U niet, maar Ik ken U, en zij weten dat U Mij hebt gezonden. 26Ik heb hun uw naam bekendgemaakt en dat zal Ik blijven doen, zodat de liefde waarmee U Mij liefhad in hen zal zijn en Ik in hen.’

Johannes 17:1-26NBV21Open in de Bijbel

Jezus gebruikt indrukwekkende woorden in deze tekst. Macht, grootheid, majesteit, vreugde – het zijn allemaal woorden die haaks lijken te staan op wat er met hem gaat gebeuren: zijn vernederende dood aan het kruis. Toch passen ze hier juist wel heel goed. Het doel van Jezus’ toespraak is: zijn leerlingen moed inspreken en hen op een andere manier laten kijken naar wat er gaat gebeuren. Dat bedoelt hij ook wanneer hij bidt dat God hen ‘door de waarheid zal heiligen’: de leerlingen horen niet bij de wereld, maar bij God. En ze moeten leren om op die manier te kijken naar de dingen die om hen heen gebeuren. Pas dan kunnen zij – en alle mensen die later in Jezus gaan geloven – hun taak vervullen.

‘Waar’ betekent in deze tekst iets anders dan ‘feitelijk juist’. Wat betekent het wel, volgens u?

Opdracht

Jezus bidt dat allen die in hem geloven, één zullen zijn. Breng dat in de praktijk, bijvoorbeeld door morgen eens naar een andere kerk te gaan dan u gewend bent, en ga na de dienst het gesprek aan met de mensen daar.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.18.6
Volg ons