Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Maandag 15 april

Bijbeltekst(en)

Jezus gevangengenomen en verhoord

1Nadat Jezus dit alles gezegd had, ging Hij met zijn leerlingen naar de overkant van de Kidron. Daar liep Hij een tuin in, met zijn leerlingen. 2Judas, die Hem zou uitleveren, kende deze plek ook, want Jezus was er vaak met zijn leerlingen samengekomen. 3Judas ging ernaartoe, samen met de cohort soldaten en een aantal dienaren van de hogepriesters en de farizeeën. Ze waren gewapend en droegen fakkels en lantaarns. 4Jezus wist precies wat er met Hem zou gebeuren. Hij liep naar hen toe en vroeg: ‘Wie zoeken jullie?’ 5Ze antwoordden: ‘Jezus van Nazaret.’ ‘Ik ben het,’ zei Jezus, terwijl Judas, die Hem kwam uitleveren, erbij stond. 6Toen Hij zei: ‘Ik ben het,’ deinsden ze achteruit en vielen op de grond. 7Weer vroeg Jezus: ‘Wie zoeken jullie?’ en weer zeiden ze: ‘Jezus van Nazaret.’ 8‘Ik heb jullie al gezegd: “Ik ben het,”’ zei Jezus. ‘Als jullie Mij zoeken, laat deze mensen dan gaan.’ 9Zo moest zijn uitspraak in vervulling gaan: ‘Geen van hen die U Mij gegeven hebt, heb Ik verloren laten gaan.’ 10Daarop trok Simon Petrus het zwaard dat hij bij zich had, haalde uit naar de knecht van de hogepriester en sloeg hem zijn rechteroor af; Malchus heette die knecht. 11Maar Jezus zei tegen Petrus: ‘Steek je zwaard in de schede. Zou Ik de beker die de Vader Mij gegeven heeft niet drinken?’

12De soldaten met hun tribuun en de Joodse gerechtsdienaars grepen Jezus en boeiden Hem. 13Ze brachten Hem eerst naar Annas, de schoonvader van Kajafas. Kajafas was dat jaar hogepriester, 14en hij was het die de Joden had voorgehouden: ‘Het is goed dat één mens sterft voor het hele volk.’

Johannes 18:1-14NBV21Open in de Bijbel

De andere evangelisten vertellen dat Jezus, voordat hij gevangengenomen wordt, erg angstig wordt en bidt of God ervoor kan zorgen dat hij niet hoeft te lijden (bijvoorbeeld Matteüs 26:36-46). Johannes legt de nadruk op iets anders: Jezus heeft en houdt volledig controle over de situatie. Hij schrikt niet van de soldaten, maar de soldaten schrikken van hem. Dat is minder raar dan het lijkt: Jezus’ reactie – ‘Ik ben het’ – verwijst namelijk naar de naam waarmee God zich in Exodus 3:16 aan Mozes bekendmaakt. Geen wonder dat de mannen even verbijsterd zijn als Mozes bij de brandende doornstruik. Ook Jezus’ reactie op Petrus laat nog eens zien dat Jezus alles wat zal gebeuren, heeft zien aankomen en vrijwillig ondergaat.

Volgens Kajafas is het goed dat één man sterft voor het hele volk. Dat lijkt op wat Jezus zelf over zijn dood zegt. Of is er toch een verschil?

Opdracht

Lees vandaag ook Exodus 3:1-14. Ziet u nog meer overeenkomsten tussen deze tekst en die uit Johannes 18?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.16
Volg ons