Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Vrijdag 29 maart

Bijbeltekst(en)

Geloof en ongeloof

22In Jeruzalem werd het feest van de Tempelwijding gevierd; het was winter. 23Jezus liep in de tempel, in de zuilengang van Salomo. 24Daar kwamen de Joden om Hem heen staan, en ze vroegen Hem: ‘Hoe lang houdt U ons nog in het onzekere? Als U de messias bent, zeg het ons dan ronduit.’ 25Jezus antwoordde: ‘Dat heb Ik u al gezegd, maar u gelooft het niet. Wat Ik in naam van mijn Vader doe getuigt over Mij, 26maar u wilt Me niet geloven, omdat u niet bij mijn schapen hoort. 27Mijn schapen luisteren naar mijn stem, Ik ken ze en zij volgen Mij. 28Ik geef ze eeuwig leven: ze zullen nooit verloren gaan en niemand zal ze uit mijn hand roven. 29Wat mijn Vader Mij gegeven heeft gaat alles te boven, niemand kan het uit de hand van mijn Vader roven, 30en de Vader en Ik zijn één.’

31Toen de Joden weer stenen opraapten omdat ze Hem wilden stenigen, 32zei Jezus: ‘Ik heb door de Vader veel goeds voor u gedaan; om welke goede daad wilt u Me stenigen?’ 33‘Voor een goede daad zullen we U niet stenigen,’ antwoordden ze, ‘maar wel voor godslastering: U bent een mens, maar U beweert dat U God bent!’ 34Jezus zei: ‘Staat er in uw wet niet geschreven: “Ik heb gezegd: ‘U bent goden’”? 35De Schrift blijft altijd van kracht; als mensen tot wie God spreekt goden genoemd worden, 36hoe kunt u Mij, door de Vader geheiligd en naar de wereld gezonden, dan beschuldigen van godslastering wanneer Ik zeg dat Ik Gods Zoon ben? 37Als wat Ik doe niet van mijn Vader komt, geloof Me dan niet, 38maar als dat wel het geval is en toch gelooft u Mij niet, geloof dan tenminste wat Ik doe. Dan zult u begrijpen dat de Vader in Mij is en dat Ik in de Vader ben.’ 39En weer wilden ze Hem grijpen, maar Hij ontsnapte.

40Hij ging terug naar de overkant van de Jordaan, naar de plaats waar Johannes eerder gedoopt had. Daar bleef Hij. 41Veel mensen kwamen naar Hem toe; ze zeiden: ‘Johannes heeft weliswaar geen tekenen verricht, maar alles wat hij over deze man gezegd heeft is waar.’ 42En velen kwamen daar tot geloof in Hem.

Johannes 10:22-42NBV21Open in de Bijbel

Jezus is in de tempel in Jeruzalem omdat het feest van de Tempelwijding (ook wel Chanoeka genoemd) gevierd wordt. Opnieuw ontstaat een gesprek over de vraag of Jezus werkelijk de messias is. Jezus wijst terug naar wat hij eerder over zichzelf gezegd heeft: hij is de goede herder. Hij zegt dat de mensen die hem niet geloven, niet bij zijn kudde horen. Als je wel bij Jezus’ kudde hoort, zul je niet verloren gaan. Dan blijf je in Gods hand. Gods hand kan in de Bijbel een beeld zijn voor zijn grote macht. Bijvoorbeeld in Deuteronomium 5:15: ‘Bedenk dat u zelf slaaf was in Egypte totdat de HEER, uw God, u met sterke hand en opgeheven arm bevrijdde.’ Hier in Johannes is het vooral een beeld voor veiligheid en geborgenheid. Als je Jezus volgt, volg je God. Dan is je leven veilig bij hem.

Wanneer hebt u iets gemerkt van Gods bescherming?

Opdracht

Ga vandaag naar buiten en let goed op wat u in de natuur om u heen ziet. Waar neemt u iets van Gods macht of zorg voor de schepping waar?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.11.22
Volg ons