Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Donderdag 21 maart

Bijbeltekst(en)

25Sommige Jeruzalemmers zeiden: ‘Is dat niet die man die ze willen doden? 26Moet je zien, Hij spreekt vrijuit en ze zeggen niets tegen Hem. Zouden onze leiders werkelijk tot de overtuiging zijn gekomen dat Hij de messias is? 27Van Hém weten we waar Hij vandaan komt, maar als de messias komt, zal niemand weten waar hij vandaan komt.’ 28Bij zijn onderricht in de tempel zei Jezus luid en duidelijk: ‘U kent Mij en u weet waar Ik vandaan kom. Maar Ik ben niet namens mezelf gekomen; Ik ben gezonden door iemand die betrouwbaar is, en Hem kent u niet. 29Ik ken Hem, omdat Ik bij Hem vandaan kom en Hij Mij heeft gezonden.’ 30Toen wilden ze Hem grijpen, maar niemand deed Hem iets, omdat zijn tijd nog niet gekomen was. 31Onder het volk waren er velen in Hem gaan geloven, ‘want,’ zeiden ze, ‘wanneer de messias komt, zal die niet meer tekenen verrichten dan Hij heeft gedaan.’ 32Toen de farizeeën hoorden hoe er door de mensen over Hem gesproken werd, stuurden zij en de hogepriesters dienaren om Hem te arresteren.

33Jezus zei: ‘Ik zal nog een korte tijd bij u zijn, dan ga Ik naar Hem die Mij gezonden heeft. 34U zult Me zoeken maar Me niet vinden; u zult niet kunnen komen waar Ik ben.’ 35Toen zeiden de Joden tegen elkaar: ‘Waar gaat Hij dan naartoe, dat wij Hem niet kunnen vinden? Hij zal toch niet naar de Griekse diaspora gaan om de Grieken onderricht te geven? 36Wat bedoelt Hij dan als Hij zegt: “U zult Me zoeken maar Me niet vinden; u zult niet kunnen komen waar Ik ben”?’

37Op de laatste dag, het hoogtepunt van het feest, stond Jezus in de tempel, en Hij riep: ‘Laat wie dorst heeft bij Mij komen en drinken! 38“Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in Mij gelooft,” zo zegt de Schrift.’ 39Hiermee doelde Hij op de Geest die zij die in Hem geloofden zouden ontvangen; de Geest was er namelijk nog niet, want Jezus was nog niet tot Gods majesteit verheven.

40Toen de mensen in de menigte dit hoorden, zeiden ze: ‘Dit moet wel de profeet zijn.’ 41Anderen beweerden: ‘Het is de messias,’ maar er werd ook gezegd: ‘De messias komt toch niet uit Galilea? 42De Schrift zegt toch dat de messias uit het nageslacht van David komt en uit Betlehem, waar David woonde?’ 43Zo ontstond er verdeeldheid in de menigte, 44en sommigen wilden Hem grijpen, maar niemand deed Hem iets.

45De dienaren van de hogepriesters en de farizeeën gingen terug. Toen hun werd gevraagd: ‘Waarom hebben jullie Hem niet meegebracht?’ 46antwoordden ze: ‘Nog nooit heeft een mens zo gesproken!’ 47Maar de farizeeën zeiden: ‘Hebben jullie je ook al laten misleiden? 48Er is toch geen enkele leider of farizeeër tot geloof in Hem gekomen? 49Alleen de massa die de wet niet kent – vervloekt zijn ze!’ 50Maar Nikodemus, die destijds bij Jezus was geweest, iemand uit hun eigen kring, zei: 51‘Onze wet veroordeelt iemand toch pas als hij gehoord is en als bekend is wat hij heeft gedaan?’ 52Ze zeiden tegen hem: ‘Kom jij soms ook uit Galilea? Kijk het maar na, dan zul je zien dat er uit Galilea geen profeet kan komen.’

Jezus veroordeelt niet

[53Iedereen ging terug naar huis.

Johannes 7:25-53NBV21Open in de Bijbel

Al vroeg in het Johannes-evangelie spreekt Jezus over zijn naderende dood. Hij zal gaan naar een plek waar niemand hem kan vinden. Daarna spreekt Jezus over de komst van de heilige Geest (lees ook eens Jesaja 55:1). Door alle uitspraken van Jezus raken de mensen in de war. Sommigen zoeken steeds naar een letterlijke betekenis, maar kunnen die niet vinden. Anderen vinden Jezus’ woorden niet kloppen met wat er in hun heilige boeken staat. De mensen zijn het niet met elkaar eens over wie Jezus dan is. Volgens sommigen kan hij niet de beloofde messias zijn, omdat hij uit Galilea komt. Anderen worden enthousiast door zijn woorden en daden. En de leiders van het volk willen Jezus gevangennemen. Juist zij vinden het ongelooflijk moeilijk om te zien wie Jezus werkelijk is.

Waarom geloven in dit verhaal de mensen wel of niet in Jezus? Herkent u daar iets van?

Opdracht

Jezus spreekt in vers 38 over ‘rivieren van levend water’. Drink vandaag eens geen sap, koffie, thee, of alcohol, maar alleen water. Doe dat bewust, met kleine slokjes. Waarom zou Jezus dit beeld hebben gekozen voor de Geest?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.19
Volg ons