Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

21. Matteüs 19:27-28: Het nieuwe zal komen

Bijbeltekst(en)

27Daarop zei Petrus: ‘Maar wij hebben alles achtergelaten en zijn U gevolgd. Welk vooruitzicht hebben wij dan?’ 28Jezus zei tegen hen: ‘Ik verzeker jullie: wanneer de tijd aanbreekt dat alles vernieuwd wordt, wanneer de Mensenzoon in majesteit zetelt op zijn troon, zullen ook jullie die Mij gevolgd zijn plaatsnemen op twaalf tronen en rechtspreken over de twaalf stammen van Israël.

Matteüs 19:27-28NBV21Open in de Bijbel

Wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven? Met deze vraag komt de rijke jongeling bij Jezus. Maar nu wil ook Petrus weten wat hij en de andere discipelen kunnen verwachten. Zij hebben immers precies gedaan wat de rijke jongeling niet kon of wilde. Ze verlieten hun visnetten en zijn achter Jezus aangekomen. Wat hun vertrouwd was hebben zij achter zich gelaten (letterlijk: ‘prijsgegeven’). In de Griekse tekst verschijnt het woord paligenesia. Dat kan niet alleen ‘vernieuwing’ betekenen, maar ook ‘wedergeboorte’. Jezus zegt dit in een woelige tijd, waarin mensen leven in de verdrukking van de Romeinse overheersing. Daarom is wat Jezus zegt ook zo beloftevol en troostend: er komt een nieuwe tijd, waarin alles wat verdeeld en afgebrokkeld is weer heel zal zijn. De woorden van Jezus weerspiegelen een door en door Joodse toekomstverwachting. Wanneer de Mensenzoon op zijn troon zal zitten, zal ook het Israël zoals zij dat toen kenden, vernieuwd worden. Geen onrecht, uitbuiting en verdeeldheid meer, maar de twaalf stammen in ere hersteld, met elk hun eigen troon en hun eigen rechter onder het gezag van de Mensenzoon. Maar dat niet alleen. Jezus belooft dat alles herboren en vernieuwd zal worden. De hele schepping wordt nieuw! Die herschepping waar Jezus het over heeft, het ‘opnieuw geboren worden’: kan een glimp daarvan in jou en mij al aan het licht komen? Zodat we voorzichtig kunnen zeggen: ‘het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen’ (2 Korintiërs 5:17)? (JDP)

Vragen: Jezus zegt hier iets over de tijd ‘waarin alles vernieuwd wordt’. Wat zegt dat over het doel van Jezus’ optreden? Wat is volgens jou die tijd waarin alles vernieuwd wordt?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.18.10
Volg ons