Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

6/10 - Als een dief in de nacht (1)

Bijbeltekst(en)

35Hemel en aarde zullen verdwijnen, maar mijn woorden verdwijnen nooit.

36Niemand weet wanneer die dag en dat moment zullen aanbreken, ook de hemelse engelen en de Zoon niet, alleen de Vader weet het. 37Zoals het was in de dagen van Noach, zo zal het zijn wanneer de Mensenzoon komt. 38Want zoals men in de dagen voor de vloed at en dronk, trouwde en uithuwelijkte, tot aan de dag waarop Noach de ark binnenging, 39en niemand wist wat er gebeuren zou, totdat de vloed kwam die iedereen wegnam, zo zal het ook zijn wanneer de Mensenzoon komt. 40Dan zullen er twee op het land aan het werk zijn, van wie de een zal worden meegenomen en de ander achtergelaten. 41Van twee vrouwen die met de molensteen aan het malen zijn, zal de ene worden meegenomen en de andere achtergelaten. 42Wees dus waakzaam, want jullie weten niet op welke dag jullie Heer komt. 43Besef wel: als de heer des huizes had geweten in welk deel van de nacht de dief zou komen, dan zou hij wakker gebleven zijn en niet in zijn huis hebben laten inbreken. 44Daarom moeten ook jullie klaarstaan, want de Mensenzoon komt op een tijdstip waarop je het niet verwacht.

Matteüs 24:35-44NBV21Open in de Bijbel

Profeten zoals Jesaja, Joël en Micha droomden van een dag waarop God recht zou spreken over de aarde. Soms dachten ze daarbij aan de messias, de koning uit het geslacht van David die voor altijd vrede zou brengen. Daniël ziet vervolgens in een visioen hoe iemand die eruitziet als een mens (letterlijk: ‘zoon van een mens’) op de wolken naar de aarde komt en het koningschap over de hele aarde krijgt.

In het Nieuwe Testament lees je dat Jezus graag over zichzelf spreekt als ‘de Mensenzoon’. Hij is degene van wie de profeten droomden, en degene die Daniël op de wolken naar zich toe zag komen. Jezus kwam naar de wereld om ons te bevrijden van de dood en het kwaad, maar daarmee is Gods plan nog niet voltooid. Na zijn lijden, dood en opstanding ging Jezus terug naar zijn Vader om daar een plaats gereed te maken voor iedereen die bij Hem wil horen. En, zo beloofde Hij: ‘Wanneer Ik een plaats voor jullie gereedgemaakt heb, kom Ik terug. Dan zal Ik jullie met me meenemen, en dan zullen jullie zijn waar Ik ben’ (Johannes 14:3).

De grote vraag is nu natuurlijk: wanneer is dat? Wanneer zal Jezus terugkomen? Zelf vertelde Hij zijn leerlingen meerdere keren dat alleen de Vader weet wanneer dat moment zal aanbreken. Het zal een tijdstip zijn waarop je het niet verwacht, net zoals een dief zijn komst niet met veel fanfare aankondigt.

Voor ons betekent dat dat we op elk moment klaar moeten staan. Net zoals je niet maar af en toe je deur op slot doet voor het geval er een inbreker komt, zo zou je ook niet maar af en toe klaar moeten zijn voor de komst van de Mensenzoon. Dag in, dag uit, mag je leven vanuit de verwachting dat Hij terug zal komen. Dan mogen we zijn waar Hij is.

Kijk jij uit naar Jezus’ wederkomst? Hoe kun je ervoor zorgen dat je klaar bent voor dat moment?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.18.10
Volg ons