Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

4/10 - Gods geschenk is voor iedereen

Bijbeltekst(en)

Rechtvaardig voor God door geloof in Jezus Christus

21Maar nu is Gods gerechtigheid, waarvan de Wet en de Profeten al getuigen, zichtbaar geworden buiten de wet om: 22God schenkt vrijspraak op grond van geloof in Jezus Christus, aan allen die geloven. En er is geen onderscheid. 23Want iedereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid van God, 24en iedereen wordt uit genade rechtvaardig verklaard, om niet, dankzij de verlossing door Christus Jezus. 25-26Hij is door God aangewezen om door zijn dood het middel tot verzoening te zijn voor wie gelooft. Hiermee toont God zijn gerechtigheid, want in zijn verdraagzaamheid gaat Hij voorbij aan de zonden die in het verleden zijn begaan, om nu, in deze tijd, zijn gerechtigheid te bewijzen: Hij laat zien dat Hij rechtvaardig is door iedereen vrij te spreken die in Jezus gelooft.

27Kan iemand zich dan nog ergens op laten voorstaan? Dat is uitgesloten. Door welke wet? De wet die naleving eist? Nee, door de wet van het geloof. 28Ik heb u er immers op gewezen dat een mens door geloof wordt vrijgesproken, en niet door de wet na te leven. 29Is God soms alleen de God van de Joden en niet ook van de andere volken? Zeker ook van de andere volken, 30want er is maar één God, en Hij zal zowel besnedenen als onbesnedenen op grond van hun geloof rechtvaardig verklaren. 31Stellen wij door het geloof de wet buiten werking? Integendeel, wij bevestigen de wet juist.

Romeinen 3:21-31NBV21Open in de Bijbel

Ken je het woord eu-charis-tie (avondmaal)? Het woord komt van het Griekse woord charis, wat geschenk of cadeau betekent. Het avondmaal, waarin we herdenken dat Jezus stierf voor onze schuld, is een goed (eu) geschenk (charis). We komen het woord ook nog tegen in het Engelse charity (liefdadigheid) en in het Nederlandse woord gratis.

In de Bijbel wordt het woord charis vertaald met genade (NBV) of goedheid (BGT). Gods charis, zijn geschenk aan ons is dit: redding en bevrijding voor een ieder die in Jezus gelooft. Het is een geschenk, en niet een verdienste. Door zijn goedheid hoeven we ons niet langer te laten leiden door slechte of verkeerde dingen, maar kunnen we vrij kiezen om Gods wil te doen. Die vrijheid, dat nieuwe leven, wordt ons gegeven als een kostbaar geschenk. Dit is de kern van Paulus’ brief aan de Romeinen: God geeft ons vanuit zijn liefde het kostbare geschenk van zijn goedheid of genade door zijn zoon Jezus. Door Jezus’ sterven en opstanding is het nu mogelijk dat een ieder die in Hem gelooft wordt gered. Niet alleen de Joden, maar ook de niet-Joden.

De redding komt niet door eigen daden, maar door de liefde van God. Wie in Jezus gelooft, wordt gered. Hij of zij is niet langer een vijand van God, maar een vriend (zie ook bijvoorbeeld 8:15). God biedt hierdoor vrijheid aan, in plaats van slaafse navolging. Wat een kostbaar geschenk!

Eucharisteo heeft nog een tweede betekenis: dankzeggen. Hoe wil jij God danken voor zijn goede geschenk van genade?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.18.8
Volg ons