Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Sterkte-zwakteanalyse

Bijbeltekst(en)

18Schrijf aan de engel van de gemeente in Tyatira:

“Dit zegt de Zoon van God, die ogen heeft als vlammend vuur en voeten als brons: 19Ik weet wat u doet, hoe liefdevol, trouw, hulpvaardig en standvastig u bent; u doet nu zelfs meer dan vroeger. 20Maar dit heb Ik tegen u: u laat die Izebel, die zichzelf profetes noemt, haar gang gaan terwijl ze mijn dienaren met haar uitspraken tot ontucht en tot het eten van offervlees verleidt. 21En hoewel Ik haar de tijd heb gegeven om tot inkeer te komen, weigert ze haar ontuchtig gedrag op te geven. 22Ik zal haar ziek maken en hen die overspel met haar plegen in ellende storten, tenzij ze zich van haar daden afkeren; 23haar kinderen zal Ik laten sterven aan een dodelijke ziekte. Laat elke gemeente beseffen dat Ik het ben die hart en ziel van de mens doorgrondt en dat Ik ieder van u zal belonen naar zijn daden. 24Tegen de rest van u in Tyatira, al degenen die haar leer niet aanhangen en die zich niet hebben verdiept in de zogenaamde verborgenheden van Satan, zeg Ik: ‘Ik leg u maar één last op: 25houd vast aan wat u hebt, totdat Ik kom.’

26Wie overwint en tot het einde blijft doen wat Ik wil, zal Ik macht geven over alle volken. 27Met een ijzeren herdersstaf zal hij hen hoeden, als aardewerk worden ze verbrijzeld. 28Ik geef hem macht, zoals mijn Vader die aan Mij heeft gegeven. En Ik zal hem ook de morgenster geven. 29Wie oren heeft, moet horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt.”

Openbaring 2:18-29NBV21Open in de Bijbel

De stad Tyatira stond bekend om haar textielindustrie en vormde een handelscentrum van paarse textiel. De zakenvrouw Lydia, die tot geloof kwam tijdens een van Paulus’ toespraken, kwam uit deze stad (Handelingen 16:14). De gemeente krijgt eerst complimenten, maar wordt ook gewaarschuwd voor de invloed van ‘Izebel’. Izebel was een bijna spreekwoordelijk slechte vrouw in het Oude Testament (1 Koningen 18), die mensen verleidde om afgoden te dienen in plaats van de God van Israël. Ook nu is het de opdracht aan de gelovigen niet naar leugens of valse profetieën te luisteren, maar naar God te luisteren en in Hem te blijven geloven.

Naar wie luister jij, door wie laat jij je (geestelijk) voeden?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.18.8
Volg ons