Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Open deur

Bijbeltekst(en)

Aanbidding van God en van het lam

1Hierna had ik een visioen. Er stond een deur open in de hemel. De stem die me eerder had toegesproken met het geluid van een bazuin, zei nu: ‘Kom hierboven, dan laat Ik je zien wat er hierna gebeuren moet.’ 2Op hetzelfde moment raakte ik in vervoering. Er stond een troon in de hemel en daarop zat iemand. 3Degene die daar zat had een uiterlijk als van jaspis en sarder, en rond de troon was een regenboog die eruitzag als smaragd. 4Om de troon heen stonden vierentwintig andere tronen, waarop vierentwintig oudsten zaten. Ze droegen witte kleren en hadden een gouden krans op hun hoofd. 5Van de troon gingen bliksemschichten uit en donderslagen en groot geraas. Voor de troon brandden zeven vurige fakkels; dat zijn de zeven geesten van God. 6Ook lag er voor de troon iets als een zee van glas, van kristal. Midden voor de troon en eromheen waren vier wezens, die van voren en van achteren een en al oog waren. 7Het eerste wezen zag eruit als een leeuw en het tweede als een jonge stier; het derde had een gezicht als een mens en het vierde leek een vliegende adelaar. 8Elk van de vier wezens had zes vleugels, met overal ogen aan de buiten- en de binnenkant. Dag en nacht, zonder ophouden, roepen ze: ‘Heilig, heilig, heilig is God, de Heer, de Almachtige, die was, die is en die komt.’ 9Telkens als deze wezens lof, eer en dank brengen aan degene die op de troon zit en die tot in eeuwigheid leeft, 10werpen de vierentwintig oudsten zich neer voor Hem die op de troon zit, en aanbidden Hem die leeft tot in eeuwigheid, en leggen hun kransen voor zijn troon met de woorden: 11‘U komt alle lof, eer en macht toe, Heer, onze God, want U hebt alles geschapen: uw wil is de oorsprong van alles wat er is.’

Openbaring 4:1-11NBV21Open in de Bijbel

Johannes ziet een deur naar de hemel openstaan. De troon is omringd door de prachtigste kleuren, en er is zelfs een regenboog te zien! De regenboog verwijst naar het verhaal van Noach (Genesis 9), waarin God een nieuw begin maakt met de aarde. God deed toen een belofte aan mens en dier om de wereld nooit meer door water te vernietigen. Ook nu wordt duidelijk dat de wereld bestaat omdat God de Schepper ervan is en omdat Hij wil dat de wereld er is. Alles is er door Hem. De dieren eren en prijzen God, en de leiders knielen voor Hem. Het is duidelijk dat God alle eer toekomt, van de gehele schepping.

Misschien heb je zelf ook wel een beeld van de hemel. Lijkt het op wat Johannes beschrijft?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.20.14
Volg ons