Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Al die ellende is geen toeval … 

Bijbeltekst(en)

Aanklacht tegen volk en priesters

1Luister naar de woorden van de HEER, Israëlieten! De HEER voert een geding tegen de inwoners van dit land, want ze kennen geen eerlijkheid meer en geen liefde, en met God zijn ze niet meer vertrouwd. 2Het is een en al meineed en bedrog, niets dan moord, diefstal en overspel; het ene bloedbad volgt op het andere. 3Daarom is het land in rouw gedompeld en bezwijken al zijn inwoners, mét de dieren van het veld en de vogels van de hemel; zelfs de vissen in de zee sterven uit.

4Maar laat niemand een aanklacht indienen of een ander ter verantwoording roepen. Tegen jou, priester, richt Ik mijn aanklacht! 5Op klaarlichte dag zul je struikelen, en ’s nachts sleep je een profeet mee in je val. En je moeder zal Ik laten omkomen. 6Mijn volk komt om doordat het met Mij niet vertrouwd is. Jij wilde het niet met Mij vertrouwd maken, daarom wil Ik niets meer met jou te maken hebben: je zult Mij niet meer als priester dienen. Jij hebt de wet van je God verwaarloosd, daarom zal Ik jouw kinderen verwaarlozen. 7Hoe talrijker de priesters werden, des te meer zondigden ze tegen Mij. Maar Ik zal hun aanzien verruilen voor schande. 8Ze teren op de zonden van mijn volk en hongeren naar nog meer. 9Ik zal volk en priesters over één kam scheren: Ik zal hun wangedrag bestraffen, hun misdaden zal Ik vergelden.

Hosea 4:1-11NBV21Open in de Bijbel

Massale vissensterfte, dode vogels, het uitsterven van bepaalde diersoorten… Volgens Hosea zijn dit tekenen dat het land in rouw is. Het komt doordat de mensen niet meer luisteren naar het woord van God. Wanneer mensen Gods wetten verwaarlozen en niet meer met hem vertrouwd zijn, gaat het ook met de natuur goed mis. Doordat de inwoners van het land on eerlijke zijn en geen liefde meer hebben, treedt de dood in. God klaagt daarom het volk aan, en vooral de priesters, die het volk moeten leiden.

Wat vindt u van het idee dat God de mens aanklaagt voor de sterfte van dieren en vissen?  

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.20
Volg ons