Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Afrekening 

Bijbeltekst(en)

Terug naar Egypte

1Wees maar niet zo vrolijk, Israël, houd ermee op zo te jubelen als de andere volken: in overspel heb je je God verlaten; je was altijd uit op hoerenloon, overal waar graan werd gedorst. 2Dorsvloer en perskuip zullen hun niet langer gunstig gezind zijn, de wijnoogst zal hen teleurstellen. 3Ze blijven niet in het land van de HEER: Efraïm zal terugkeren naar Egypte, onrein voedsel eten in Assyrië. 4Ze zullen de HEER geen wijnoffers brengen, Hem met hun vredeoffers niet behagen. Hun voedsel is als brood in een sterfhuis: wie ervan eet wordt onrein. Het stilt alleen nog maar hun honger, het komt het huis van de HEER niet in. 5Wat moeten jullie dan nog op hoogtijdagen of op feestdagen ter ere van de HEER? 6En degenen die de ondergang ontlopen, vinden onderdak in Egypte: graven genoeg daar in Memfis, voor hen en hun kostbare zilver. Dorens en distels zullen hen en hun huizen overwoekeren.

7Het is tijd voor de afrekening, de tijd van de vergelding is daar, laat Israël dat beseffen! Jullie zeggen: ‘Die profeet is gek! Die ziener heeft zijn verstand verloren!’ Ja, dankzij al jullie zonden en vijandigheid. 8De profeet die in dienst van God waakt over Efraïm, vindt op al zijn wegen hinderlagen en stuit tot in het huis van zijn God op vijandigheid. 9Ze zijn diep gezonken, zoals destijds in Gibea. Nu zal de HEER hun wandaden in rekening brengen en hun zonden bestraffen.

Hosea 9:1-9NBV21Open in de Bijbel

Stel je voor dat het huis van je buren in brand staat. Jij waarschuwt hen, maar ze lachen je uit. ‘Niets aan de hand,’ zeggen ze. Dat overkomt Hosea. Hij waarschuwt het volk voor Gods woede. Maar de reactie is: ‘Die profeet is gek.’ Soortgelijke ervaringen hebben ook andere profeten en profetische figuren in de Bijbel. Denk bijvoorbeeld aan Jesaja en Jeremia. Het blijkt dat de Israëlieten maar moeilijk kunnen geloven dat hun toekomst niet zo rooskleurig is als ze denken.

Hoe gaat u om met bijbelteksten die gaan over Gods woede en straffen?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.20
Volg ons