Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Anker

Bijbeltekst(en)

9We zeggen dit nu wel, geliefde broeders en zusters, maar we zijn ervan overtuigd dat u iets beters wacht: uw redding. 10Want God is rechtvaardig: Hij vergeet niet wat u hebt gedaan, hoeveel liefde u aan zijn naam hebt betoond door sinds jaar en dag steun te verlenen aan de heiligen. 11Het is onze vurige wens dat ieder van u tot het einde toe dezelfde ijver aan de dag blijft leggen, totdat alles waarop wij hopen verwezenlijkt zal zijn, 12en dat u niet vertraagt en achterblijft, maar in het spoor treedt van hen die dankzij hun standvastig geloof de beloofde erfenis ontvangen hebben. 13Toen God aan Abraham zijn belofte deed, kon Hij bij niemand zweren die hoger was dan Hijzelf, en dus zwoer Hij plechtig bij zichzelf: 14‘Ik zal je rijkelijk zegenen en je talloze nakomelingen geven.’ 15En zo heeft Abraham, dankzij zijn standvastig vertrouwen, gekregen wat hem beloofd was. 16Mensen zweren altijd bij iemand die hoger is dan zijzelf, en met hun eed bekrachtigen ze de waarheid en beëindigen ze elke twist. 17Toen God de erfgenamen van de belofte ervan wilde doordringen hoe vast zijn voornemen was, stelde Hij zich op dezelfde manier met een eed garant. 18Zo heeft Hij ons met twee onherroepelijke daden krachtig moed willen inspreken – en dat God liegt is uitgesloten. Het is onze toevlucht vast te houden aan de hoop op wat voor ons in het verschiet ligt. 19Die hoop is als een betrouwbaar en zeker anker voor onze ziel, en reikt tot voorbij het voorhangsel, 20waar Jezus als voorloper al is binnengegaan, ten behoeve van ons: Hij is hogepriester voor eeuwig, zoals Melchisedek.

Hebreeën 6:9-20NBV21Open in de Bijbel
Voorbeeldig geloof

1Geloof is de zekerheid dat alles waarop we hopen werkelijkheid wordt, het overtuigt ons van de waarheid van wat we niet zien.

Hebreeën 11:1NBV21Open in de Bijbel

De schrijver van de brief aan de Hebreeën gebruikt hier het anker als symbool voor hoop. Een anker zorgt ervoor dat een schip vastligt. Ook als er stormen komen, ligt het schip veilig door het anker. Onze hoop is ons anker. Het zorgt ervoor dat onze ziel op Gods redding gericht blijft, ook als de omstandigheden in ons leven moeilijk zijn. Door wat Jezus heeft gedaan, is er hoop voor ons. Deze hoop is als vertrouwen, niet een hoop in de zin van: ‘ik hoop maar dat…’. Deze hoop is verankerd – we mogen erop vertrouwen dat het goed komt. Omdat Jezus ons is voorgegaan naar het heilige der heilige, mogen wij uitzien naar wat voor ons ligt: dicht bij God zijn.

Ervaar je stormen in je leven op dit moment? Waar heb jij je anker uitgegooid?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.18.8
Volg ons