Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Feestvreugde | 16/17

Bijbeltekst(en)

24Want zo was het gegaan: Haman, de zoon van Hammedata, een nakomeling van Agag en de vijand van alle Joden, had een plan beraamd om de Joden uit te roeien. Hij had het poer, dat wil zeggen het lot, laten werpen om paniek onder hen te zaaien en hen te kunnen uitroeien. 25Maar nadat Ester zich tot de koning had gewend, gaf deze niet alleen toestemming om een brief te schrijven, maar besloot hij ook dat het onheil dat Haman met zijn verderfelijke plan tegen de Joden had beraamd, op diens eigen hoofd zou neerkomen. Hij en zijn zonen werden aan de paal gehangen. 26Het is naar het woord poer dat deze dagen Poeriem worden genoemd.

Daarom – vanwege de inhoud van het schrijven van Mordechai, en vanwege alles wat ze hadden meegemaakt en wat hun was overkomen – 27namen de Joden de verplichting op zich om deze beide dagen nooit ongemerkt voorbij te laten gaan, maar ze elk jaar te vieren op de voorgeschreven wijze en op de vastgestelde tijd. Ze wilden dit tot een vast gebruik maken voor zichzelf en voor hun nakomelingen, en voor allen die zich bij hen zouden aansluiten. 28De herinnering aan deze dagen moest levend gehouden worden: ze moesten worden gevierd door elke generatie en door elke familie, in iedere provincie en in iedere stad. Nooit mocht de viering van deze poeriemdagen bij de Joden in onbruik raken, en ook bij hun nakomelingen mochten ze niet in vergetelheid raken.

Ester 9:24-28NBV21Open in de Bijbel

Net voor het einde van het Bijbelboek wordt in deze vijf verzen het verhaal nog een keer samengevat. De schrijver van het Bijbelboek wil de lezer zo nog één keer laten weten waar het om draaide. 

De belangrijkste hoofdpersonen worden nog een keer genoemd: Haman, Ester, de koning en Mordechai.  

Haman wordt het meest uitgebreid benoemd: zijn afstamming wordt nog een keer duidelijk gemaakt zodat iedereen weet hoe slecht hij was. Tegenwoordig wordt het boek Ester nog steeds tijdens het joodse Poeriemfeest voorgelezen. Telkens als de naam ‘Haman’ wordt genoemd, maken de luisteraars lawaai, om daarmee de overwinning nog eens te onderstrepen (lees ook Deuteronomium 25:19 eens).  

Hoe denk jij terug aan belangrijke gebeurtenissen in je leven? 

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.19.0
Volg ons