Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Verlening | 15/17

Bijbeltekst(en)

16-17Ook de andere Joden, elders in de provincies van het koninkrijk, hadden zich aaneengesloten en hun leven verdedigd. Op de dertiende dag van de maand adar verzekerden zij zich van rust door vijfenzeventigduizend van hun belagers te doden; hun bezittingen echter raakten ze met geen vinger aan. Op de veertiende van die maand hadden ze rust, en ze maakten van die dag een dag van feestmalen en feestvreugde. 18(De Joden in Susa daarentegen, die zich op zowel de dertiende als de veertiende van die maand aaneengesloten hadden, hadden rust op de vijftiende en maakten van die dag een feestdag.) 19Zo komt het dat de Joden van het platteland, die in niet-ommuurde steden wonen, de veertiende dag van de maand adar vieren met feestvreugde en feestmalen, en elkaar op die feestdag lekkernijen sturen.

Voorschriften voor het poeriemfeest

20Mordechai stelde al deze gebeurtenissen op schrift en hij stuurde brieven naar de Joden in alle provincies van koning Ahasveros, of ze nu dichtbij woonden of ver weg. 21Daarin verplichtte hij hen ertoe om elk jaar opnieuw zowel de veertiende als de vijftiende dag van de maand adar te vieren, 22omdat dit de dagen waren waarop de Joden rust gekregen hadden en niet meer door hun vijanden werden bedreigd, en omdat dit de maand was waarin voor hen droefheid was veranderd in vreugde en rouw was veranderd in feest. Ze moesten er dagen van feestmalen en feestvreugde van maken, dagen waarop ze elkaar lekkernijen stuurden en geschenken gaven aan de armen. 23De Joden gaven gevolg aan wat Mordechai hun schreef, en maakten een vast gebruik van iets waarmee ze zelf al een begin hadden gemaakt.

Ester 9:16-23NBV21Open in de Bijbel

Nadat de Joden zich verdedigd hebben, en ze hun vijanden verslagen hebben, vieren ze feest. Ze vieren feest omdat ze rust gekregen hebben, en: ‘omdat dit de maand was waarin droefheid was veranderd in vreugde en waarin rouw was veranderd in feest.’ 

Die vreugde wordt niet alleen in privésfeer gevierd, en er komt ook geen machtsvertoon bij kijken, zoals bij het feest van Ahasveros in Ester 1. Mensen sturen elkaar lekkere dingen, en ze geven geschenken aan arme mensen.  

Zo past ook dit feest in de tradities van andere feesten uit het Oude Testament. Een feest vier je nooit alleen, maar je zorgt ervoor dat iedereen mee kan doen. 

Hoe vier jij feest? Wie nodig je daarbij uit? 

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.20.15
Volg ons