Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Stempel | 2/15

Bijbeltekst(en)

7In Hem zijn wij door zijn bloed verlost en zijn onze zonden vergeven, dankzij de rijke genade 8die God ons in overvloed heeft geschonken. Hij heeft ons in al zijn wijsheid en inzicht 9-10dit geheim onthuld: zijn besluit om alles in de hemel en op aarde onder één hoofd, Christus, bijeen te brengen, omdat het Hem behaagde de voltooiing van de tijd te verwezenlijken met Christus.

11In Hem heeft God, die alles naar zijn wil en besluit tot stand brengt, ons de bestemming toebedeeld, in overeenstemming met zijn voornemen, 12dat wij, die reeds onze hoop op Christus gevestigd hebben, zouden bestaan tot eer van Gods grootheid.

13In Hem bent ook u, toen u de boodschap van de waarheid hoorde, het evangelie van uw redding – in Hem bent u, toen u tot geloof kwam, gemerkt met het stempel van de heilige Geest, die ons beloofd is 14als voorschot op onze erfenis, opdat allen die Hij zich heeft verworven verlost zullen worden, tot eer van Gods grootheid.

Efeziërs 1:7-14NBV21Open in de Bijbel

Als je bij een feestje naar binnen gaat, krijg je soms een stempel op je hand. Het is een bewijs dat je hebt betaald, dat je daar aanwezig mag zijn. De schrijver zegt dat de heilige Geest als een stempel, een bewijs is van de redding door ons geloof in Christus. Deze ‘stempel’ laat zien dat we het koninkrijk van God mogen binnengaan, dat we daar horen. Het is een voorschot op wat komen gaat: de erfenis van God. En dat krijgen wij allemaal – tot eer van God zelf! 

Hoe zou jij God willen bedanken voor wat Hij ons geeft?  

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.18.7
Volg ons