Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Godlof! | 1/15

Bijbeltekst(en)

1Van Paulus, door Gods wil apostel van Christus Jezus. Aan de heiligen in Efeze, aan de gelovigen die één zijn met Christus Jezus. 2Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heer Jezus Christus.

Lof en dank

3Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons in de hemelsferen, in onze eenheid met Christus, met talrijke geestelijke zegeningen heeft gezegend.

4In Christus immers heeft God, voordat de wereld gegrondvest werd, ons uitgekozen om heilig en zuiver voor Hem te staan, en vol liefde 5heeft Hij ons naar zijn wil en verlangen voorbestemd om door Jezus Christus zijn kinderen te worden, 6tot eer van de grootheid van Gods genade, ons geschonken in zijn geliefde Zoon.

Efeziërs 1:1-6NBV21Open in de Bijbel

De schrijver schrijft in dit eerste hoofdstuk vier keer: ‘In Christus’. In Christus…

  1. 1.koos God ons uit om heilig te zijn (vers 4),
  2. 2.zijn wij door Jezus’ bloed verlost, zijn onze zonden vergeven en zijn wij onder het hoofd – Christus – gesteld (vers 7),
  3. 3.zijn we bestemd om onze hoop op Hem te richten (vers 11),
  4. 4.hoorden we de waarheid dat Jezus ons heeft gered en hebben we de heilige Geest ontvangen (vers 13).

Dit alles maakt één ding heel duidelijk: we hebben alles aan Christus te danken.

God heeft er alles aan gedaan om ons te redden, want Hij houdt van ons. Voel jij je door God geliefd?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.20
Volg ons