Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Hoofd en lichaam | 3/15

Bijbeltekst(en)

15Daarom, en ook omdat ik gehoord heb over uw geloof in de Heer Jezus en over uw liefde voor alle heiligen, 16dank ik God onophoudelijk voor u en noem ik u in mijn gebeden. 17Moge de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader in al zijn luister, u de Geest schenken die inzicht geeft in wat geopenbaard is, opdat u Hem zult kennen. 18Moge uw hart verlicht worden, zodat u zult zien waarop u hopen mag nu Hij u geroepen heeft, hoe rijk de luister is van de erfenis die de heiligen van Hem ontvangen, 19en hoe overweldigend groot de krachtige werking van Gods macht is voor ons die geloven. 20Die macht was ook werkzaam in Christus toen God Hem opwekte uit de dood en Hem in de hemelsferen een plaats gaf aan zijn rechterhand, 21hoog boven alle hemelse vorsten en heersers, alle machten en krachten en elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze wereld maar ook in de toekomstige. 22Hij heeft alles aan zijn voeten gelegd en Hem als hoofd over alles aangesteld, ten behoeve van de kerk, 23die zijn lichaam is, de volheid van Hem die alles in allen vervult.

Efeziërs 1:15-23NBV21Open in de Bijbel

De schrijver bidt voor de christenen in Efeze en andere plekken, want waarschijnlijk was deze brief een rondzendbrief. In de eerste hoofdstukken (1-3) van de brief zegt hij hoe bijzonder Gods plan voor de kerk is. En je leest over zijn blijdschap: niet alleen om wat God al voor de kerk gedaan heeft, maar ook om wat Hij nog gaat doen. De kerk – het lichaam – is nu al volledig vervuld met Christus – het hoofd, zoals eens alles met Christus vervuld zal zijn, dankzij Gods liefde en goedheid. 

Wat betekent het voor jou dat eens alles vervuld zal zijn met Christus? Hoe zal dat eruitzien, denk je? 

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.16
Volg ons