Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Een geschenk uit de hemel | 8/15

Bijbeltekst(en)

Christus als fundament

1Ik, die gevangenzit omwille van de Heer, vraag u dan ook dringend de weg te gaan die past bij de roeping die u hebt ontvangen: 2wees altijd nederig, zachtmoedig en geduldig, en verdraag elkaar uit liefde. 3Span u in om door de samenbindende kracht van de vrede de eenheid te bewaren die de Geest u geeft: 4één lichaam en één geest, zoals u één hoop hebt op grond van uw roeping, 5één Heer, één geloof, één doop, 6één God en Vader van allen, die boven allen, door allen en in allen is.

7Aan ieder van ons is genade geschonken naar de maat waarmee Christus geeft. 8Daarom staat er: ‘Toen Hij opsteeg naar omhoog, voerde Hij gevangenen mee en schonk Hij gaven aan de mensen.’ 9‘Hij steeg op’ – wat betekent dat anders dan dat Hij ook is afgedaald naar wat lager ligt, naar de aarde? 10Hij die is afgedaald is dezelfde als Hij die opsteeg, tot boven de hemelsferen, om alles met zijn aanwezigheid te vullen. 11En Hij is het die zowel apostelen heeft aangesteld als profeten, zowel verkondigers van het evangelie als herders en leraren, 12om de heiligen toe te rusten voor het werk in zijn dienst. Zo wordt het lichaam van Christus opgebouwd, 13totdat wij allen samen door ons geloof en door onze kennis van de Zoon van God een eenheid vormen, de eenheid van de volmaakte mens, van de tot volle wasdom gekomen volheid van Christus. 14Dan zijn we geen onmondige kinderen meer die stuurloos ronddobberen en met elke wind meewaaien, met wat er maar verkondigd wordt door mensen die tot alles in staat zijn wanneer ze anderen listig en doortrapt op een dwaalspoor willen brengen. 15Dan zullen we, door ons aan de waarheid te houden en elkaar lief te hebben, samen volledig toegroeien naar Hem die het hoofd is: Christus. 16Vanuit dat hoofd krijgt het hele lichaam samenhang, en wordt het ondersteund en bijeengehouden door alle gewrichtsbanden. Ieder deel draagt op eigen wijze bij tot de groei van het lichaam, dat zo zichzelf opbouwt door de liefde.

Efeziërs 4:1-16NBV21Open in de Bijbel

De kerk heeft een belangrijke rol in de totstandkoming van Gods nieuwe wereld op aarde. Wij, de kerk, werken daaraan mee.  

Waarin zit de kracht van de kerk? In eenheid. Verdeeldheid maakt zwak. Als iedereen een andere kant op wil, of verschillende doelen nastreeft, dan kom je niet waar je wilt uitkomen. 

Daarom roept de schrijver van deze brief op tot eenheid: door bescheidenheid, geduld en onderlinge liefde. Dat is niet hetzelfde als eenheidsworst, want iedereen krijgt andere gaven (uit genade). Maar we moeten wel hetzelfde doel voor ogen houden: één zijn in Christus. Hij schenkt ons wat we nodig hebben om een belangrijk deel van zijn lichaam te zijn.  

Wat kun jij bijdragen aan de groei van het lichaam van de gemeente? 

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.18.10
Volg ons