Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Nieuwe wegen inslaan | 9/15

Bijbeltekst(en)

17Op gezag van de Heer zeg ik u dus met klem: ga niet langer de weg van de heidenen met hun loze denkbeelden. 18In hun geest heerst duisternis en ze zijn vervreemd van het leven met God, omdat ze Hem niet kennen en hun hart voor Hem gesloten hebben. 19Afgestompt als ze zijn geven ze zich gretig over aan losbandigheid en allerlei zedeloze praktijken. 20Maar zo hebt u Christus niet leren kennen! 21U hebt toch over Hem gehoord, u hebt toch onderricht over Hem gekregen? U kent de waarheid toch die in Jezus aan het licht komt? 22Geef dus uw vroegere levenswandel op en leg de oude mens af, die te gronde gaat aan bedrieglijke begeerten; 23laat u voortdurend vernieuwen in uw geest en uw denken 24en trek de nieuwe mens aan, die naar Gods wil geschapen is in waarachtige rechtvaardigheid en heiligheid.

Efeziërs 4:17-24NBV21Open in de Bijbel

Kennis heeft invloed op wat je doet. Als je bijvoorbeeld hoort dat je nieuwe shirt is gemaakt met kinderarbeid, draag je dat shirt waarschijnlijk minder graag. En dat is wat de briefschrijver ook zegt: nu je weet wie Jezus is, wil je anders gaan leven. Het betekent meestal niet dat je van de ene op de andere dag radicaal anders leeft. Zoals je waarschijnlijk ook niet je hele garderobekast in één dag vervangt. Het is een proces: je geest en denken worden voortdurend vernieuwd. En zo trek je als het ware nieuwe kleren aan, die staan voor heiligheid en eerlijkheid.   

Wat weet je over Jezus, wat invloed heeft op de manier waarop je leeft? 

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.20
Volg ons