Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Onthullend nieuws | 6/16

Bijbeltekst(en)

1Daarom bid ik, Paulus, gevangene omwille van Christus Jezus, voor u die afkomstig bent uit de heidense volken. 2U hebt immers gehoord dat God zijn plan verwezenlijkt door de genade die ik met het oog op u ontvangen heb. 3Mij is het geheim geopenbaard waarover ik hiervoor in het kort heb geschreven. 4Aan de hand daarvan kunt u zich, wanneer u dat leest, een beeld vormen van mijn inzicht in dit geheim van Christus. 5Het is onder vorige generaties niet aan de mensen onthuld, maar nu door de Geest geopenbaard aan zijn heilige apostelen en profeten: 6ook mensen uit andere volken delen door hun eenheid met Christus Jezus in de erfenis, zij maken deel uit van hetzelfde lichaam en hebben ook deel aan de belofte, door middel van het evangelie. 7Van dat evangelie ben ik dienaar geworden door de gave van Gods genade, die ik ontvangen heb door zijn kracht, die in mij werkt. 8Mij, de allerminste van alle heiligen, is de genade geschonken om de heidense volken de ondoorgrondelijke rijkdom van Christus te verkondigen, 9en voor allen in het licht te stellen hoe het geheim dat in alle eeuwen verborgen was in God, de schepper van alle dingen, verwezenlijkt wordt. 10Zo zal nu door de kerk de wijsheid van God in al haar schakeringen bekend worden aan alle vorsten en heersers in de hemelsferen, 11naar het eeuwige voornemen dat Hij ten uitvoer heeft gebracht in Christus Jezus, onze Heer. 12Door onze eenheid met Hem hebben wij vrijelijk toegang tot God; door ons geloof in Hem mogen wij daarop vertrouwen. 13Ik vraag u dan ook de moed niet te verliezen wanneer ik lijd omwille van u, want het leidt tot uw luister.

Efeziërs 3:1-13NBV21Open in de Bijbel

Boven de brief aan de Efeziërs staat dat hij door Paulus is geschreven. Toch denken de meeste deskundigen dat de brief niet door Paulus, maar in de geest van Paulus is geschreven. 

Paulus leek wel een beetje op een klokkenluider. Eerst deed hij mee aan het vervolgen van christenen, maar later heeft hij het Licht (Jezus) gezien (Handelingen 9:1-31) en vertelde hij iedereen over Jezus. Hij werd erom gevangengenomen.  

Het nieuws dat Paulus brengt, is eeuwenlang verborgen gebleven, lezen we, maar nu wordt het bekendgemaakt door de heilige Geest: iedereen, Jood of niet-Jood, mag door Christus bij God horen. Dat is nog eens onthullend nieuws! 

Wat is voor jou zo belangrijk dat je daar ook vervelende gevolgen voor zou willen dragen?  

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.18.10
Volg ons