Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Een nieuw paspoort | 5/15

Bijbeltekst(en)

11Bedenk daarom dat u, die geen geboren Joden bent en onbesnedenen genoemd wordt door hen die door mensenhanden besneden zijn – 12bedenk dat u destijds niet verbonden was met Christus, uitgesloten was van het burgerschap van Israël en geen deel had aan de verbondssluitingen en de beloften die daarbij hoorden. U leefde zonder hoop en zonder God in deze wereld. 13Maar nu bent u, die eens ver weg was, in Christus Jezus dichtbij gekomen, door zijn bloed. 14Want Hij is onze vrede: Hij heeft met zijn dood Joden en niet-Joden verenigd, de muur van vijandschap, die hen scheidde, afgebroken 15en de wet met zijn geboden en voorschriften buiten werking gesteld, om uit die twee in zichzelf één nieuwe mens te scheppen. Zo bracht Hij vrede 16en verzoende Hij door het kruis beiden in één lichaam met God, door in zijn lichaam de vijandschap te doden. 17Vrede kwam Hij verkondigen aan u die ver weg was en vrede aan hen die dichtbij waren: 18dankzij Hem hebben wij allen door één Geest toegang tot de Vader.

19Zo bent u dus geen vreemdelingen of gasten meer, maar burgers, net als de heiligen, en huisgenoten van God, 20gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, met Christus Jezus zelf als de hoeksteen. 21In Hem vormt het bouwwerk één geheel en groeit het uit tot een tempel die gewijd is aan de Heer, 22in wie ook u samen opgebouwd wordt tot een plaats waar God woont door zijn Geest.

Efeziërs 2:11-22NBV21Open in de Bijbel

Als christen krijg je een nieuw paspoort. Het maakt niet uit of je vroeger heiden was, of dat je vroeger Joods – en dus besneden – was. Door Jezus vormen Joden en niet-Joden samen een nieuwe generatie, die gekenmerkt wordt door de vrede tussen mensen. Jezus heeft die vrede gebracht, door zijn sterven aan het kruis is het weer goed tussen God en mensen. En door Jezus ontvangen alle gelovigen de heilige Geest en vormen ze samen één kerk.  

Eén kerk? Er zijn zoveel verschillende kerken en soms is er ook strijd tussen christenen onderling. Wat kun jij doen om de eenheid tussen christenen zichtbaar te maken in je eigen leven of je eigen kerk? 

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.16
Volg ons