Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Heilssoldaat | 14/15

Bijbeltekst(en)

Houd stand

10Ten slotte, zoek uw kracht in de Heer, in de kracht van zijn macht. 11Trek de wapenrusting van God aan om stand te kunnen houden tegen de listen van de duivel. 12Onze strijd is niet gericht tegen mensen maar tegen hemelse vorsten, de heersers en de machthebbers van de duisternis, tegen de kwade geesten in de hemelsferen. 13Neem daarom de wapens van God op om weerstand te kunnen bieden op de dag van het kwaad, en goed voorbereid stand te kunnen houden. 14Houd stand met de waarheid als gordel om uw heupen, de gerechtigheid als harnas om uw borst, 15de inzet voor het evangelie van de vrede als sandalen aan uw voeten, 16en draag daarbij het geloof als schild waarmee u alle brandende pijlen van hem die het kwaad zelf is kunt doven. 17Draag de verlossing als helm en Gods woord als zwaard, dat u van de Geest ontvangt.

18Laat u bij het bidden leiden door de Geest, iedere keer dat u bidt; blijf waakzaam en bid voortdurend voor alle heiligen. 19Bid ook voor mij, dat mij de juiste woorden gegeven worden wanneer ik spreek, zodat ik met vrijmoedigheid het goddelijk geheim van het evangelie bekend mag maken, 20waarvoor ik gezant ben, ook in de gevangenis. Bid dat ik daarbij vrijuit spreek, zoals mijn plicht is.

21Opdat ook u weet hoe ik het maak, zal Tychikus, onze geliefde broeder, die zo trouw de Heer dient, u alles vertellen.

Efeziërs 6:10-21NBV21Open in de Bijbel

Volgens de schrijver van de brief aan de Efeziërs is het niet altijd makkelijk om als christen te leven. Er zijn machten en krachten die in geestelijke zin tegen ons vechten, en die hopen dat we ons geloof loslaten. Om het vol te houden moeten we terugvechten met de wapens die God ons geeft. Dat zijn geen fysieke, tastbare wapens, maar wapens die je kunt leren hanteren door je geloof. Die wapens zijn onder andere waarheid, rechtvaardigheid, vrede, geloof, redding en het evangelie – het woord van God – en gebed.  

Welke wapens van God die in dit stukje worden genoemd gebruik jij om goed te leven?     

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.20
Volg ons