Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Askruisje

Bijbeltekst(en)

1Let op dat jullie je gerechtigheid niet tentoonspreiden om door de mensen gezien te worden. Dan beloont jullie Vader in de hemel je niet. 2Dus wanneer je iemand iets geeft uit barmhartigheid, bazuin dat dan niet rond, zoals de huichelaars doen in de synagoge en op straat om door de mensen geprezen te worden. Ik verzeker jullie: zij hebben hun loon al ontvangen. 3Als je iets uit barmhartigheid geeft, laat dan je linkerhand niet weten wat je rechterhand doet. 4Zo blijft je gift in het verborgene, en jullie Vader, die in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen.

5En wanneer jullie bidden, doe dan niet als de huichelaars die graag in de synagoge en op elke straathoek staan te bidden, zodat iedereen hen ziet. Ik verzeker jullie: zij hebben hun loon al ontvangen. 6Maar als jullie bidden, trek je dan terug in je huis, sluit de deur en bid tot je Vader, die in het verborgene is. En jullie Vader, die in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen.

7Bij het bidden moeten jullie niet eindeloos voortprevelen zoals de heidenen, die denken dat ze door hun overvloed aan woorden verhoord zullen worden. 8Doe hen niet na! Jullie Vader weet immers wat jullie nodig hebben, nog vóór jullie het Hem vragen. 9Bid daarom als volgt:

Onze Vader in de hemel,

laat uw naam geheiligd worden,

10laat uw koninkrijk komen,

laat uw wil gedaan worden

op aarde zoals in de hemel.

11Geef ons vandaag het brood

dat wij nodig hebben.

12Vergeef ons onze schulden,

zoals ook wij vergeven

wie ons iets schuldig is.

13En breng ons niet in beproeving,

maar red ons van het kwaad.

[Want aan U behoort het koningschap,

de macht en de majesteit,

in eeuwigheid. Amen.]

14Want als jullie anderen hun misstappen vergeven, zal jullie hemelse Vader ook jullie vergeven. 15Maar als je anderen niet vergeeft, zal jullie Vader jullie je misstappen evenmin vergeven.

16Wanneer jullie vasten, doe dan niet als de huichelaars met hun sombere gezichten, want zij vertrekken hun gezicht om iedereen te laten zien dat ze aan het vasten zijn. Ik verzeker jullie: zij hebben hun loon al ontvangen. 17Maar als jullie vasten, was dan je gezicht en wrijf je hoofd in met olie, 18zodat niemand ziet dat je aan het vasten bent, alleen je Vader, die in het verborgene is. En jullie Vader, die in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen.

Matteüs 6:1-18NBV21Open in de Bijbel

Askruisje
Wie vertrouwd is met kerkelijke oecumene kijkt niet op van een protes­tant die op Aswoensdag een askruisje haalt. In veel kerken is daartoe gelegenheid.

‘Gedenk dat je stof bent,’ klinkt uit de mond van de voor­ganger. De kerkganger wordt bekruist met as van verbrande palmtak­jes. Het duidt op verborgenheid. Dat is op Aswoensdag een veelzeggend woord.

De Vader ziet in het verborgene. ‘Aarde tot aarde, stof tot stof, as tot as,’ zo klinkt bij de uitvaart. Meestal volgt er dan een tekst over de opstanding. Jezus is niet zoals de vogel Feniks uit de as herrezen. Hij is uit het graf opgewekt.

Het maakt de symboliek van het askruisje nog sterker. Het gaat om vernieuwing van binnenuit. Het uiterlijk vertoon van huichelaars verwaait als as. God ziet tot diep in het verborgene. Ga daar maar vanuit, sta daar maar uit op!

♪ Lied 605

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.20
Volg ons