Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Luisterend leven

Bijbeltekst(en)

13Wie antwoordt zonder eerst te luisteren

handelt dwaas en maakt zichzelf belachelijk.

14Door geestkracht overwint een mens zijn ziekte,

maar wie geneest een zieke geest?

15Een verstandig mens verwerft kennis,

een wijze is gespitst op inzicht.

16Wie geschenken uitdeelt, opent deuren voor zichzelf,

hij verschaft zich toegang tot de machtigen.

17Wie als eerste pleit, lijkt zijn recht te krijgen,

maar dan komt zijn tegenstander, en die vecht het aan.

18Het lot kan een geschil beslechten,

het bemiddelt zelfs tussen de grootste heethoofden.

19Een verongelijkte broer is ontoegankelijker dan een vesting,

ruzie is als de vergrendelde poort van een burcht.

20Wie iets goeds zegt, heeft een gevoel van welbehagen,

hij voedt zich met de vruchten van zijn mond.

21Woorden hebben macht over leven en dood,

wie zijn tong koestert, plukt daarvan de vruchten.

22Wie een vrouw gevonden heeft, heeft geluk gevonden,

hij ontvangt de gunst van de HEER.

23Een arme bidt en smeekt,

een rijkaard antwoordt hem hardvochtig.

24Wie veel vrienden heeft, raakt snel geruïneerd,

een echte vriend is meer waard dan een broer.

Spreuken 18:13-24NBV21Open in de Bijbel

Luisterend leven
Er lijkt wat balans te komen in de weergave van goed en van kwaad, van licht en donker. Schepen op het strand vormen een baken in zee. Wil je goed koers houden, dan moet je je verre houden van mensen die geen goed kompas hebben – zij zullen vroeg of laat schipbreuk lijden.

Nu gaat het er om nauwkeurig af te wegen wat heilzaam is en om spreuken die ons op een goede, veilige vaart kunnen begeleiden. Het vertrekpunt is een bedachtzame, luisterende houding.

Dwaze mensen beginnen al met antwoorden voor ze goed en wel geluisterd hebben. Hun gezicht lijkt vooral te bestaan uit een grote mond, met kleine of zelfs helemaal geen oren. Dat ziet er potsierlijk uit. Zulke mensen maken zichzelf belachelijk. Het zijn lege vaten die hard en hol klinken.

Wijs is het om te beseffen dat je nog maar weinig weet en dat je steeds weer inzicht tekort komt. En dat je jouw mening telkens toetst en voor beter geeft. Het gaat om een houding die gericht is op het welzijn en het geluk van de ander. Er worden mensen gezocht die luisterend leven.

♪ Lied 846:1,2

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.20
Volg ons