Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Levenskunst

Bijbeltekst(en)

10De koning spreekt Gods oordeel uit,

wanneer hij rechtspreekt, faalt hij niet.

11De HEER bepaalt de maatstaf van het recht,

Hij stelt de gewichten en balans vast.

12Koningen verfoeien wetteloosheid,

rechtvaardigheid schraagt hun troon.

13Een koning schept behagen in oprechte woorden,

wie de waarheid spreekt is hem dierbaar.

14De woede van de koning is een bode van de dood,

een wijze brengt hem tot bedaren.

15Het stralende gezicht van de koning brengt leven,

als een voorjaarsregen is zijn gunstbewijs.

16Hoeveel beter is het wijsheid te verwerven dan goud,

hoezeer is inzicht te verkiezen boven zilver.

17Wie oprecht is, mijdt de weg van het kwaad,

wie op het rechte pad blijft, beschermt zijn leven.

18Hooghartigheid gaat vooraf aan ellende,

hoogmoed komt voor de val.

19Beter in eenvoud leven met de armen

dan de buit verdelen met hoogmoedigen.

20Wie goed luistert, zal het goed vergaan,

wie op de HEER vertrouwt is gelukkig.

21Wie wijs is van hart, wordt verstandig genoemd,

wie op milde toon spreekt, heeft meer overtuigingskracht.

22Inzicht is een bron van leven,

dwazen worden met dwaasheid gestraft.

Spreuken 16:10-22NBV21Open in de Bijbel

Levenskunst
Opnieuw, zoals bij Psalm 20, gaat de aandacht naar de koning uit. Hoe hij leeft en God dient is van grote betekenis voor het welzijn van het volk. Hij behoort het voorbeeld te geven in het naar Gods wil en bedoe­ ling te leven. Het oordeel van de koning dient te stroken met Gods oor- deel. Steeds gaat het om zicht vanuit hoger licht. Vandaaruit zal hij oprechte woorden kunnen spreken en is er een wijsheid te vinden die rust brengt en bedaart. Wetteloosheid is echter uit den boze. En opvlie­gendheid leidt tot niets, het voert zelfs tot de dood.

Laat de koning bezonnenheid uitstralen. Laat hij wijsheid verwerven en inzicht. Het stralende gezicht van de koning brengt zodoende zijn volk tot leven. Een koning gaat ons zo voor in levenskunst. Zo is het beter armoedig te leven in harmonie dan inhalig oorlogsbuit te verdelen met hoogmoedigen. Het gaat om eenvoudig leven, met aandacht voor de ander. Wie wil zo niet voorgegaan worden?

♪ Lied 841:1,2

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.20
Volg ons