Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Kiezen voor het leven

Bijbeltekst(en)

1Een mens weegt zijn woorden,

maar wat hij zegt, komt van de HEER.

2Een mens kiest in eigen ogen steeds de juiste weg,

de HEER toetst wat hem ten diepste beweegt.

3Vertrouw bij je werk op de HEER,

en je plannen zullen slagen.

4De HEER heeft alles wat Hij heeft gemaakt zijn doel gegeven,

de goddelozen heeft Hij voor de ondergang bestemd.

5De HEER verafschuwt hooghartige mensen,

ze worden hoe dan ook gestraft.

6Wie trouw en liefde betoont, bedekt de zonde,

wie ontzag heeft voor de HEER, mijdt het kwaad.

7Als de weg die iemand gaat de HEER behaagt,

laat Hij zelfs zijn vijand vrede met hem sluiten.

8Beter een schamel bezit, rechtvaardig verworven,

dan een grote rijkdom, verkregen door onrecht.

9Een mens stippelt zijn weg uit,

de HEER bepaalt de richting die hij gaat.

Spreuken 16:1-9NBV21Open in de Bijbel

Kiezen voor het leven
Bij lezing van de Spreuken denk ik aan de afscheidswoorden van Jozua: ‘Kies dan heden wie u dienen wilt – God of de afgoden.’ Een tussenweg is er niet. Het zou erop kunnen lijken dat het om een gelijkwaardige keuze tussen God en de goden gaat.

De eerste, voor de hand liggende keus is die voor de God van het leven. De andere keus leidt echter tot je eigen ondergang, tot de dood. De Spreukendichter werkt deze tweeslag voortdurend uit.

Kies dagelijks voor het leven, voor de God van het leven – dat zal je goed doen. Ook al betekent dat niet altijd een gemakkelijke weg. Het gaat erom steeds het licht te zoeken, om naar dat licht te kijken en in het goddelijke licht te wandelen.

Wat kan dat vandaag de dag inhouden? Volgens de Spreuken: je woor­ den goed overwegen, liefde en trouw betonen, zonde bedekken, vrede willen sluiten en rechtvaardig handelen. Dat alles wordt gedragen door Godsvertrouwen, door op te zien naar hem en hem gehoorzaam te zijn.

♪ Psalm 17:2

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.21.8
Volg ons