Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Gebed voor een koning

Bijbeltekst(en)

1Voor de koorleider. Een psalm van David.

2Moge de HEER u antwoorden in dagen van nood

en de naam van Jakobs God u beschermen,

3moge Hij hulp zenden uit zijn heiligdom,

uit Sion u bijstaan.

4Moge Hij al uw gaven gedenken,

uw brandoffers welwillend aanvaarden. sela

5Moge Hij geven wat uw hart verlangt,

en al uw plannen doen slagen.

6Laat ons juichen om uw overwinning,

het vaandel heffen, in de naam van onze God.

Moge de HEER al uw wensen vervullen.

7Nu weet ik zeker:

de HEER schenkt de overwinning aan zijn gezalfde,

Hij antwoordt hem uit zijn heilige hemel

met de overwinning door zijn machtige hand.

8Anderen vertrouwen op paarden en wagens,

wij op de naam van de HEER, onze God.

9Anderen buigen en vallen ter aarde,

wij richten ons op en houden stand.

10HEER, schenk de koning de overwinning,

antwoord ons wanneer wij U aanroepen.

Psalmen 20NBV21Open in de Bijbel

Gebed voor een koning
Van een koning in bijbelse zin wordt iets bijzonders gevraagd. Hij dient in zijn doen en laten een afspiegeling te zijn van de grote koning in de hemel. Daarom wordt van hem verwacht dat hij zich dagelijks laat lei­ den door het hoge Woord, waardoor de grootste koning spreekt. De macht en majesteit, getekend door barmhartigheid en rechtvaardig­ heid, mogen worden voorgeleefd door de aardse koning. Zo is hij daad­ werkelijk koning bij de gratie Gods, gegeven ons ten goede. Zo mag hij de tirannie van het kwaad ontmaskeren en overwinnen.

Dagelijkse voorbede wordt gevraagd voor diegenen die boven ons geplaatst zijn: de vorst en de vorstin, de koning en de koningin, de ministers als dienaren van ons allen, van de sterken en de zwakken, van een volk in al haar geledingen. Opdat het ons goed gaat en wij in vrede leven, beschermd en gerust.

♪ Psalm 20:1,2

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.21.9
Volg ons